Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 
Gliwice, 02.02.2012r.


EZ / IRP - TKG - 370- 1/12
Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na wykonanie usługi:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”
- ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-1-001646 w dniu 4.01.2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ oraz projektu Umowy stanowiący załącznik do w/w specyfikacji:

Zmiana nr 1:
SIWZ - Instrukcja dla wykonawców, pkt. 25.1 – dodaje się podpunkt f) następującej treści:
„f) w przypadku ograniczenia środków na realizację robót i konieczności wyłączenia jednej ze śluz z zakresu projektu”.

Zmiana nr 2:
Umowa, § 17, pkt. 3 – dodaje się podpunkt e) następującej treści:
„e) w przypadku ograniczenia środków na realizację robót i konieczności wyłączenia jednej ze śluz z zakresu projektu.”

Zmiana nr 3:
Umowa, § 7, pkt 1 – po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. „Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi:
ŚLUZA: CENA NETTO: VAT: CENA BRUTTO:
KŁODNICA
RUDZINIEC
DZIERŻNO
ŁABĘDY
RAZEM:

razem ………………………….. zł brutto

w tym ……………zł netto oraz podatek VAT…………………zł.

Wynagrodzenie to uwzględnia ……% stawkę podatku VAT.”

Zmiana nr 4:
SIWZ cz. III Opis przedmiotu Zamówienia, pkt. 3.1 - po zmianie otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” obejmującego śluzy Kanału Gliwickiego: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy.
W przypadku ograniczenia środków na realizację robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia jednej ze śluz z zakresu robót.
Zamawiający przewiduje cztery niezależne postępowania na realizację robót, w wyniku których wyłonionych może być czterech wykonawców robót budowlanych (odrębnie dla każdej ze śluz).”

Zmiana nr 5:

Załącznik nr 1 do IDW- „Formularz oferty”, pkt 3 - po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
ŚLUZA: CENA NETTO: VAT: CENA BRUTTO:
KŁODNICA
RUDZINIEC
DZIERŻNO
ŁABĘDY
RAZEM:

Łącznie brutto ………………………………………….. zł
(słownie złotych: …………………………………………)
w tym VAT …..% ,tj………………………….……….....zł”


Zmiana nr 6:

Równocześnie, w oparciu o art. 12 a) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert i wniesienia wadium
do godz. 12-tej dnia 24.02.2012r.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na godz. 12:30. dnia 24.02.2012r.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.