Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 31.07.2012 r.


EZ / JRP - TKG - 370- 21/12Wg rozdzielnikaDotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S 120-198875 dnia 26.06.12r.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:
Pytanie 1.

Prosilibyśmy o potwierdzenie czy w zakresie oferty powinna być zawarta dostawa i wykonanie systemu wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD.

Odpowiedź:

W zakresie oferty ma być zawarta dostawa i wykonanie systemu wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD. Zaznaczamy, iż zgodnie z dokumentacją system ten ma bazować na elementach systemu zliczania obiektów pływających.


Pytanie 2.

Prosilibyśmy o uszczegółowienie informacji na temat samochodu do holowania przyczepy z agregatem.

Odpowiedź:

Samochód ma mieć napęd na wszystkie koła (4x4) i moc pozwalającą na bezpieczne całoroczne holowanie agregatu na szosie i w terenie, wyposażony w 2 komplety kół (letnie i zimowe). Dla obsługi awaryjnej śluz konieczna jest możliwość przewozu minimum 4 osób.


Pytanie 3.

Prosilibyśmy o potwierdzenie czy w zakresie oferty powinno być zawarte wykonanie masztu radiolinii wraz z systemem anten i osprzętem.

Odpowiedź:

Budowa masztu radiolinii wraz z systemem anten została przez Zamawiającego wyłączona z zamówienia