banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dz.U./S S30
11/02/2017
53348-2017-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53348-2017:TEXT:PL:HTML

11/02/2017    S30    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwartaPolska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 030-053348

Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

Numer referencyjny: EZ/JRP-370-1/17

II.1.2)Główny kod CPV
45240000

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:
Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000

45244000
45246000
45315600
45248000
45232210
45311200
45232221
45330000
45233123
45110000
45400000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacja: śluza Łabędy, miasto Gliwice.

II.2.4)Opis zamówienia:
Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjach rozruchu, instrukcjach eksploatacji i projektach organizacji i technologii wykonania i modernizacji śluzy. Przez cały okres realizacji w czasie sezonu żeglugowego musi być czynna co najmniej jedna komora. Prace modernizacyjne na śluzie muszą być prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.3 każdego roku. Zamawiający udostępni teren pod zaplecze budowy. Zamawiający informuje, że Zespół Śluzy Łabędy na Kanale Gliwickim podlega postępowaniu w sprawie wpisania do rejestru zabytków oraz, że Śląski Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków wydał zalecenia dotyczące prowadzenia prac na śluzie, których Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać.
Śluza Łabędy jest dwukomorową śluzą bliźniaczą.
Zasadnicze parametry śluzy są następujące:
— długość użyteczna 71,5 m,
— szerokość użyteczna komór 12,0 m,
— wysokość ścian komór 8,0 m.
Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe.
W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał, zamykany zasuwą klinową, który służy do oszczędnego śluzowania.
Ściany komór wykonane są jako stalowa ścianka szczelna typu Larssen III, zakotwiona odciągami. Dno komór stanowi płyta żelbetowa grubości ok. 2,40 m.
Kierownice awanportu dolnego, długości ok. 30 m oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu Hoesch III i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownice awanportu górnego, długości ok. 90 m i cypel międzykomorowy wykonane są jako żelbetowe mury oporowe. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.
W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z poprzednim Wykonawcą roboty opisane w projekcie nie zostały wykonane w całości a zakres prac pozostałych do wykonania został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót oraz w opisach robót do wykonania dołączonych do poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.
Większość robót w komorze południowej została zakończona, do wykonania pozostało:
— naprawa spoin nakładek ścian komory południowej;
— regulacja i uruchomienie napędów wrót;
— dokończenie systemów sterowania i obsługi śluzy;
— likwidacja gródz;
— oddanie do użytkowania komory południowej.
Po zakończeniu prac na komorze południowej i oddaniu jej do użytkowania należy wykonać prace na komorze północnej, których główne elementy to:
— wykonanie grodzy od strony wody dolnej,
— montaż zamknięcia remontowego od strony wody górnej,
— remont betonów głów i dna,
— remont wrót,
— wymiana napędów wrót,
— wymiana napędu zasuw komory śluzowania oszczędnościowego (KŚO),
— naprawa stalowych ścian komory (nakładki),
— wymiana szaf sterowniczych,
— wykonanie i uruchomienie systemów sterowania i obsługi śluzy,
— odtworzenie ciągów pieszych wzdłuż komory,
— oddanie do użytkowania komory północnej.
Pozostałe prace do realizacji to:
— remont ścian awanportu dolnego po stronie północnej,
— usunięcie oraz wykonanie nowych dalb,
— remont dalb nie podlegających wymianie,
— wykonanie pomostów,
— wykonanie przewiertu w ścianie komory wlotowej rurociągu obiegowego,
— uruchomienie i oddanie do użytkowania rurociągu obiegowego,
— remont wnętrz budynków maszynowych,
— uporządkowanie terenu,
— wykonanie nawierzchni utwardzonych i zagospodarowanie terenu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 723 338.52 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca powinien posiadać wolne środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN udokumentowane zaświadczeniem/opinią bankową/promesą kredytową banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną umowę polegającą na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy lub modernizacji śluzy żeglownej lub jazu ruchomego o rozpiętości przęsła minimum 12m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0m, o wartości robót minimum 10 000 000 PLN brutto. Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru robót. Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.
2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Potencjał kadrowy
Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia:
a) Kierownik budowy (minimalna liczba osób :1),
Wykształcenie: techniczne,
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
Doświadczenie: Minimum 8-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, w tym pełnienie funkcji Kierownika Budowy przez okres minimum 3 lat, na co najmniej jednym kontrakcie obejmującym budowlę hydrotechniczną (śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 12m i wysokości piętrzenia minimum 1,0m) o wartości robót minimum 10 000 000 PLN brutto.
b) Zastępca Kierownika Budowy/ Kierownik robót (minimalna liczba osób :1),
Wykształcenie: techniczne,
Uprawnienia Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej ,Doświadczenie Minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej,
c) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (minimalna liczba osób :1),
Wykształcenie: techniczne,
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) Kierownik robót w specjalności mechaniczno - technologicznej (minimalna liczba osób :1),
Wykształcenie: techniczne,
Doświadczenie: Minimum 2 letnie do doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót branży mechaniczno – technologicznej na budowlach hydrotechnicznych lub inżynierii sanitarnej.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w Części II SIWZ – wzór umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Części II SIWZ – wzór umowy.
3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego- Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, sala konferencyjna pokój 111.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podwykonawstwo
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy;
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, zgodnie z ust. 10.9 IDW.
Brak wskazania w ofercie Podwykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako deklaracja samodzielnego wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę;
d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części II SIWZ –wzór umowy.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8 ustawy PZP.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.1. Oświadczenie – Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a)wykonywanie wskazanych w ustawie Prawo budowlane czynności kierowania budową lub robotami,
b)wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
c)wykonywanie robót hydrotechnicznych,
d)wykonywanie czynności monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,
e)wykonywanie czynności monterskich w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA,
f)wykonywanie czynności monterskich w zakresie wyposażenia technologicznego,
g)ochrona budowy.
7.1. Pozostałe wymagania dot warunku art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Części I ust. 5.4 IDW oraz Części II -wzór umowy.
8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki do łącznej wysokości nie wyższej niż 21 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.
8.1. Zaliczka zostanie udzielona jednorazowo, nie później niż po upływie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy.
9. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. W Instrukcji dla Wykonawców zawarto szczegółowe informacje dotyczące m.in.: podstaw wykluczenia (ust 8 IDW), warunków udziału w postępowaniu (ust 7 IDW), oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (ust 9 IDW ), kryteriów oceny ofert (ust 19 IDW), a także możliwości polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (ust 10 IDW) – strona internetowa Zamawiającego – www.gliwice.rzgw.gov.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587771
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
c) .Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.5.1. i 23.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2017

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.