banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 13.02.2017  r.


EZ /JRP-370-1/17
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego  o zamówienie publiczne:
"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia " Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie odo III klasy drogi wodnej" Faza II
- ogłoszonego w D.U.U.E. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.   


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 4   ustawy Pzp   uprzejmie informuje, iż na skutek oczywistej omyłki o charakterze technicznym zamieścił na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu, w miejscu: "Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP"  w pliku (1-17) Labedy ZIP.zip niewłaściwe podfoldery obejmujące:
1) SIWZ Cz. III OPZ (1-17)
2) SIWZ Cz. IV. Przedmiar robót (1-17)

Zamawiający uprzejmie przeprasza i niniejszym koryguje ten błąd w ten sposób, że podfoldery, o których mowa powyżej:

w całości zamienia na podfoldery w formacie zip:

1) SIWZ Cz. III OPZ (1-17) (wersja -13.02.2017r.),
2) SIWZ Cz. IV. Przedmiar robót (1-17) (wersja-13.02.2017r.),
które można pobrać z serwera FTP

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Niniejszym, przesuwa się:
- termin  składania  ofert z  dnia  21 .03. 2017 r.  na dzień   27.03. 2017 r.  do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 21.03. 2017 r.  na dzień   27.03.2017 r.   do godz. 10:00
- termin   otwarcia  ofert  z  dnia     21.03. 2017 r.    na dzień   27.03.2017 r. godz. 10:30

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.

p.o. DYREKTORA

RZGW w Gliwicach

mgr inż. Tomasz Cywiński