banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 13.03.2017  r.

EZ / JRP-370-1/17

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
-  ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do   treści SIWZ  :

Pytanie 1 :
"Dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego KS wg SST 23 545-HS/11 ; 6/IV.1.4 ; ST-M.003
„Wyposażenie technologiczne – Zabezpieczenie antykorozyjne” punkt 1.2.3.3.
Wskazano do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów poniżej korony śluzy zestaw nr 1 wg punktu 5.8.
System ten zawiera wykonanie metalizacji elementów jednocześnie punkt 1.2.3.4. wskazuje, iż zastosowane systemy mają spełniać warunki Im1 H lub C4 H w zależności od elementów.
Czy można zastosować systemy malarskie Im1 H i C4 H jako typowo malarskie, bez stosowania warstwy metalizacji natryskowej.
Systemy malarskie o stosownie dobranych parametrach i grubości warstw spełniające wymogi Im1 H i C4 H w zależności od wymogów elementu.
Dodatkowo w zależności od wymogów elementu z zastosowaniem warstwy przeciwporostowej i odporności lub nie na promieniowanie UV".

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zamianę zestawu malarskiego na zestaw bez metalizacji natryskowej, pod warunkiem utrzymania projektowanej trwałości.
W przypadku zamiany zestawu nr.1 na inny, bez metalizacji natryskowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, przed zabudowaniem, dokumentów potwierdzających wymaganą projektem trwałość zamiennego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pytanie 2 :

"dot. Rozdziału 1 ust. 5.6 pkt c) SIWZ - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż obowiązek podania  przez Wykonawcę w ofercie  firm Podwykonawców jest wyłącznie w przypadku, gdy Podwykonawcy są znani na etapie składnia oferty. "
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przywołane w pytaniu postanowienie rozdziału 1 ust. 5.6 pkt c) SIWZ stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 36b ust. 1 ustawy PZP — „Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców".  Zamawiający stoi na stanowisku, że powołany przepis należy interpretować w ten sposób, że obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie firm Podwykonawców, którzy są znani w dacie składania oferty. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać firmy wszystkich Podwykonawców skonkretyzowanych, tj. znanych w momencie sporządzania i składania oferty przez Wykonawcę, jeżeli przedmiot zamówienia Wykonawca zamierza w ogóle wykonać z udziałem Podwykonawców w ramach wyraźnie wskazanych w ofercie części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, ale na tym etapie nie jest znany jeszcze żaden konkretny Podwykonawca, to Wykonawca winien w ofercie oświadczyć, iż w dacie sporządzania i składania oferty Wykonawcy nie są znani Podwykonawcy, którym zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w ofercie części zamówienia.


Pytanie 3 :

"dot. Rozdziału 14 ust. 14.6 pkt 6) i Rozdziału 16 ust. 16.4  SIWZ -  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wadium wnoszonego w innej formie  niż pieniądz  oryginał gwarancji lub poręczenia powinien zostać dołączony do oferty."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w kasie RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, pok. 408 i musi obejmować cały okres związania ofertą - zgodnie z ust. 16.4 IDW.
Jednocześnie Zamawiający postanowił dokonać zmian w zapisie rozdziału 1 ust. 14.6 pkt 6) SIWZ, zapis w brzmieniu:
Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
został zastąpiony zapisem:
Kopię gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Pytanie 4 :

dot. Rozdziału 1 ust. 22.1 SIWZ i par. 12 ust. 2 pkt 2.1. umowy - Wykonawcę uprzejmie wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu w szczególności poprzez:
- wskazanie, jak Zamawiający zamierza rozliczyć  i zapłacić Wykonawcy (po uprzedniej zmianie  umowy w tym zakresie) wynagrodzenie za prace wynikające ze zmian dokumentacji  projektowej  (o której mowa w pkt e))"
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż o ile zmiana dokumentacji projektowej będzie prowadziła do zmiany zakresu robót, to wynagrodzenie zostanie rozliczone i zapłacone w mechanizmie kosztorysowym, zgodnie z postanowieniami §7 ust. 13-16 w związku z 12 § 1 umowy. Zamawiający nie dostrzega potrzeby zmiany umowy i SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 5 :

"dot. Rozdziału 1 ust. 22.6 SIWZ i par. 12 ust. 2.2  pkt 2.2.4. umowy - Wykonawcę uprzejmie wnosi o wykreślenie całego zapisu, jako odraczającego -w sposób nieuprawniony, z pokrzywdzeniem  Wykonawcy-czas wejścia w życie podwyższenia wynagrodzenia."
Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie pytania 4 i 5 Zamawiający wskazuje, co następuje. Zgodnie
z przepisem art. 142 ust. 5 PZP wprowadzenie postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia w przypadkach tam wskazanych ma charakter obligatoryjny wyłącznie dla umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający dokonał reasumpcji swojego stanowiska co do zasadności umieszczenia postanowień o zmianie wynagrodzenia na skutek zdarzeń, o których mowa w przepisie art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 wskazując, że zdarzenia te winny być uwzględnione w cenie ofertowej.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
•    postanowienie §12 pkt 2.2. wzorca umowy w brzmieniu:
„Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia, mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
d) zmian robót, o których mowa w § 7 umowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmian robót, o których mowa w § 7 umowy.”
•    postanowienia §12 pkt 2.2.2. - 2.2.6.  zostają wykreślone z wzorca umowy.

•    postanowienie rozdziału 1 ust. 22.2 SIWZ w brzmieniu:

„Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia, mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
d) zmian robót, o których mowa w § 7 wzoru umowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmian robót, o których mowa w § 7 umowy.”

•    postanowienia rozdziału 1 ust. 22.4. – 22.8. SIWZ zostają wykreślone z SIWZ.


Pytanie 6 :

"dot. Rozdziału 1 ust. 22.7 SIWZ i par. 12 ust. 2.2  pkt 2.2.5. umowy - Wykonawcę uprzejmie wnosi o skrócenie  9-cio miesięcznego terminu do np. 2 m-cy. "
Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z treścią odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 5.
Pytanie 7 :

"dot. par. 5 ust. 14 umowy  - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż statuowane tymże przepisem oświadczenia dotyczą wymagalnego wynagrodzenia  należnego podwykonawcy;"
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zaprzecza, aby §5 ust. 14 wzorca umowy dotyczył wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Zamawiający zwraca uwagę, iż warunkiem zapłaty Wykonawcy jest uprzednie uregulowanie należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania i odbioru robót adekwatnego do odbioru pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Pytanie 8 :

" dot. par. 5 ust. 27 pkt 1) umowy  - Wykonawca wnosi o wydłużenie 14 dniowego terminu płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy – do 30 dni (zgodnego z PZP, jak i zbieżnego z terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego);"
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż zarówno zastrzeżenie 14 dniowego terminu zapłaty jak  i obowiązek potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jest działaniem celowym, które ma na celu takie ukształtowanie relacji prawnych, by podwykonawca otrzymywał wynagrodzenie przed jego zapłatą przez Zamawiającego Wykonawcy.
Pytanie 9 :

"dot. par. 5 ust. 29 pkt 8) umowy  - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż statuowany tymże przepisem zakaz zatrzymywania części wynagrodzenia podwykonawcy nie dotyczy tzw. kaucji gwarancyjnych; "
Odpowiedź Zamawiającego:

Postanowienie to dotyczy wszystkich zastrzeżeń umownych na podstawie których Wykonawca lub podwykonawca byłby uprawniony do zatrzymania części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy bądź zabezpieczenie usunięcia wad, a zatem również kaucji gwarancyjnych, które polegałyby na zatrzymywaniu części wynagrodzenia.
Pytanie 10 :

"dot. par. 6 ust. 8 umowy  - Wykonawca wnosi o  wykreślenie zdania ostatniego „Niestawiennictwo  Wykonawcy (…)”"
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający odmawia wykreślenia ostatniego zdania. Obecność Wykonawcy
i potwierdzenie końcowego odbioru robót ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie.
Pytanie 11 :

"dot. par. 6 ust. 9 umowy  - Wykonawca wnosi o modyfikację  umowy w ten sposób, iż za termin realizacji umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o ile  roboty zostaną odebrane przez Z-cego bez istotnych wad."
Odpowiedź Zamawiającego:

Postanowienie §6 ust. 9 umowy ma charakter dyscyplinujący, gdyż ma na celu zmobilizowanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek, tak by możliwe było terminowe zakończenie umowy. Zamawiający odmawia zmiany umowy w tym zakresie.
Pytanie 12 :

dot. par. 6 ust. 10 umowy  - Wykonawca wnosi o modyfikację  umowy w ten sposób, iż  odmowa odbioru może mieć miejsce wyłącznie w przypadku stwierdzenia istotnych wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

W orzecznictwie Sądu Najwyższego został wyrażony pogląd zgodnie z którym nie można traktować obowiązku inwestora odbioru zgłoszonego przez wykonawcą obiektu w sposób mechaniczny, tj. przyjmować, że taki obowiązek istnieje niezależnie od rodzaju i wagi stwierdzonych wad (wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 24 lipca 2009r.,  II CSK 61/09). W aktualnym orzecznictwie wskazuje się również, iż Wskazany sposób ustalania wymagalności roszczenia przyjmującego zamówienie zakłada, że wierzycielski obowiązek odbioru powstaje tylko w przypadku, gdy zaofiarowano zamawiającemu przedmiot świadczenia zgodny z treścią zobowiązania. Obowiązek odbioru nie powstaje natomiast wtedy, gdy przedmiot umowy o roboty budowlane, czy o dzieło ma wady (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009, nr 1, poz. 7). Jeśli więc przedmiot świadczenia nie spełnia wymagań ustalonych w umowie, to wierzyciel musi podjąć decyzję, czy zdecyduje się je przyjąć, (i mamy wówczas do czynienia z wykonaniem zobowiązania, z tym że w sposób nienależyty), albo też może odmówić jego przyjęcia. Istnieje wtedy stan niewykonania zobowiązania. (Wyrok Sądu Najwyższego  12 października 2016r., sygn. akt II CSK 15/16). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uważa, iż zawarte uprawnienie do odmowy odbioru robót jest zgodne z prawem.


Pytanie 13 :

"dot. par. 11 ust. 7  umowy  - Wykonawca wnosi o  wykreślenie całego zapisu. "
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreślił kwestionowany zapis.
Pytanie 14 :

"ZAŁĄCZNIK „D” DO UMOWY, GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI: Zwracamy się z prośbą o modyfikację załączonego wzoru gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancja nie może wchodzić w życie od dnia obciążenia rachunku Beneficjenta, ponieważ instytucja wystawiająca gwarancję, nie będzie w stanie zweryfikować tego faktu. Prosimy o dopuszczenie możliwości aby gwarancja wchodziła w życie od dnia wystawienia lub od konkretnej daty kalendarzowej."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnił uwagę Wykonawcy.
Kwestionowany zapis załącznika „D” do wzoru umowy: „Gwarancja jest ważna od dnia obciążenia rachunku Beneficjenta kwotą Zaliczki do dnia przypadającego po upływie 30 kolejnych dni od dnia, w którym zgodnie z Umową Zaliczka powinna być zwrócona Beneficjentowi (Termin Ważności Gwarancji) a zatem do dnia (..).”
został zastąpiony zapisem:
„Gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia  przypadającego po upływie 30 kolejnych dni od dnia, w którym zgodnie z Umową Zaliczka powinna być zwrócona Beneficjentowi (Termin Ważności Gwarancji) a zatem do dnia (..).”
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że dzień wystawienia gwarancji musi przypadać przed  dniem zapłaty zaliczki.

Pytanie 15 :

"§9 pkt. 7. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu, jako niezgodnego z PZP. Zwracamy uwagę, że zgodnie PZP art. 150 pkt. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10%. W przypadku konieczności uzupełniania zabezpieczenia, przekroczy ono limit dopuszczony Ustawą."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreślił kwestionowany zapis.
Pytanie 16 :

"Dotyczy komory południowej. Prosimy o udostępnienie schematu ideowego i wykazu części dostarczonych 4 szt. agregatów wrót i zasuw dla komory południowej."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację powykonawczą zamontowanych zasilaczy hydraulicznych w pliku:
„Hydraulika komora Płd. zip”

załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”
Pytanie 17 :

"Dotyczy komory południowej. Prosimy o udostępnienie rys. zestawieniowego agregatu, jego gabarytów pod kątem unifikacji."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację powykonawczą zamontowanych zasilaczy hydraulicznych w pliku:
„Hydraulika komora Płd.zip”

załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”
Pytanie 18 :

"Dotyczy komory południowej. Prosimy o podanie dokładnego typu oleju hydraulicznego którym zalano w/w 4 szt. agregatów."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację powykonawczą zamontowanych zasilaczy hydraulicznych w pliku:
„Hydraulika komora Płd.zip”

załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”
Pytanie 19 :

"Dotyczy komory południowej. Prosimy o udostępnienie schematu elektrycznego skrzynek zaciskowych."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację powykonawczą zamontowanych zasilaczy hydraulicznych w pliku:
„Hydraulika komora Płd.zip”
załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”
Pytanie 20 :

"Dotyczy komory południowej. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej siłowników wrót i zasuw zainstalowanych na komorze."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację powykonawczą zamontowanych zasilaczy hydraulicznych w pliku:
„Hydraulika komora Płd.zip”
załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”
Pytanie 21 :

"Dotyczy komory południowej. Prosimy o udostępnienie schematu ideowego i wykazu części agregatu zasuwy oszczędnościowej /jest w depozycie/."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację powykonawczą zamontowanych zasilaczy hydraulicznych w pliku:
„Hydraulika komora Płd.zip”
Zamawiający nie posiada agregatu zasuwy oszczędnościowej „w depozycie”.
Zasilacz hydrauliczny dla zasuwy śluzowania oszczędnościowego został sprefabrykowany przez firmę Ponar Silesia S.A. jednak nie został dostarczony na budowę i podlega wycenie w aktualnym przetargu.
Wiadomości te Zamawiający zamieszcza jedynie informacyjnie i nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia i zabudowania urządzenia (zasilacza) od w/w Producenta.
załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”
Pytanie 22 :

"Dotyczy komory południowej.  Czy w/w agregat był zalany olejem, kiedy był wykonany, czy został zabezpieczony od strony hydraulicznej na okres długiego magazynowania."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zasilacz hydrauliczny dla zasuwy śluzowania oszczędnościowego został sprefabrykowany jednak nie został dostarczony na budowę.
Zamawiający nie posiada informacji co do warunków jego zabezpieczenia i magazynowania.
Pytanie 23 :

"Prosimy o podanie wymaganej liczby hydroakumulatorów do zainstalowania w agregacie hydraulicznym. Podany na schemacie poglądowym do SIWZ 1 hydroakumulator o objętości 35L nie zapewnia wymaganej objętości użytecznej do wykonania wszystkich ruchów w trybie awaryjnym."
Odpowiedź Zamawiającego:

Na załączonym do założeń dla dostawców części hydraulicznej ogólnym, orientacyjnym schemacie hydraulicznym (projekt p. prel. 6/III.3.2.7) pokazano przykładową liczbę i rodzaj elementów zasilacza oraz instalacji, mających służyć realizacji wszystkich wymaganych funkcji technologicznych. Dla 1 skrzydła wrót i 2 znajdujących się na nim zasuw przyjęto 1 akumulator o pojemności roboczej 40l. Wykonawca, korzystając z prawa do zbudowania zasilacza w oparciu o opracowany przez siebie szczegółowy schemat hydrauliczny napędu, może – po uzyskaniu uzgodnienia od autora projektu części mechanicznej – wprowadzić odstępstwa od zaproponowanych parametrów, dopuszczalne dla zapewnienia realizacji wszystkich wymaganych funkcji technologicznych.

Pytanie 24 :

"Czy siłownik hydrauliczny napędu zasuwy oszczędnościowej jest przedmiotem przetargu, czy jest też w depozycie?"
Odpowiedź Zamawiającego:

Cylinder hydrauliczny napędu zasuwy śluzowania oszczędnościowego został sprefabrykowany jednak nie został dostarczony na budowę.
Cylinder hydrauliczny napędu zasuwy oszczędnościowej jest przedmiotem przetargu wraz z zasilaczem hydraulicznym rurociągami łączącymi zasilacze z cylindrami – zgodnie z pozycją 31 d.2.2.3 i projektem.

Pytanie 25 :

"Na wykonawcy spoczywa obowiązek oddania do użytkowania komory południowej po wykonaniu napraw spoin, nakładek, regulacji i uruchomieniu napędów wrót, dokończeniu systemu sterowania śluzy i likwidacji gródź- czy w związku z tym pozostały zakres robót niezbędnych do oddania komory południowej jest wykonany i kwalifikuje się do oddania do użytkowania?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres robót do wykonania, niezbędnych do oddania komory południowej do użytkowania został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 26 :

"Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe odmulenie komór i awanportów? Czy Zamawiający posiada informację czy odpad z odmulenia jest odpadem niebezpiecznym? "

Odpowiedź Zamawiającego:

Odmulenie należy wykonać w zakresie komory północnej , kanału śluzowania oszczędnościowego po stronie północnej, komór nieczynnego rurociągu obiegowego, oraz na odcinkach awanportów między grodzą a głową dolną komory północnej oraz między zamknięciami remontowymi a głową górną komory północnej.
W zakresie komory południowej oraz awanportów odmulanie zostało wykonane przez poprzedniego Wykonawcę.
Odpad z wykonanego do tej pory odmulania kwalifikowany był jako odpad o kodzie 17 05 06


Pytanie 27 :

"W jakiej pozycji i w jakich ilościach przewidywany jest odwóz i utylizacja gruzu betonowego i ziemi  z wykopu, który jest zgromadzony na terenie śluzy po poprzednim wykonawcy ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Odwóz i utylizację gruzu należy rozliczyć w pozycji 93 d.2.3. – „Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 40 km”


Pytanie 28 :

"Czy przewiduje się ponowne czyszczenie dna komory płd. ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje ponownego czyszczenia dna komory, przy czym oczywistym pozostaje, iż Wykonawca ma obowiązek uporządkować dno komory jak i cały teren budowy po robotach, które sam wykonuje.

Pytanie 29 :

"Czy jest przewidziany odbiór techniczny przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy już wykonanych elementów ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie jest przewidziany odbiór techniczny już wykonanych elementów.

Pytanie 30 :

" Czy będą pobierane opłaty za śluzowanie jednostek obsługujących budowę, jeśli tak to w jakiej wysokości ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Za śluzowanie będą pobierane opłaty za śluzowanie w wysokości przewidzianej w przepisach prawa – w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz  i pochylni.

Pytanie 31 :

"W związku z występowaniem skały na awanporcie górnym, czy Zamawiający przewiduje dodatkową pozycję na wykonanie odwiertów w celu umożliwienia wbicia dalb ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowej pozycji na wykonanie odwiertów w celu umożliwienia wbicia dalb. Wszelkie koszty związane z wbijaniem dalb na awanporcie górnym należy ująć w istniejącej pozycji kosztorysowej dotyczącej wbijania dalb.


Pytanie 32 :

"Czy Zamawiający posiada odpowiednią ilość kostki granitowej z demontażu do ponownego ułożenia ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada odpowiednią ilość kostki granitowej z demontażu do ponownego ułożenia.

Pytanie 33 :

"Czy Zamawiający dopuszcza wyciągnięcie grodzy remontowej z grodzic Larsena od strony wody dolnej komory płd. w celu jej ponownego wykorzystania do wykonania grodzy od strony WD na komorze płn.?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na ponowne wykorzystanie elementów grodzy zdemontowanej po stronie południowej do wykonania grodzy po stronie północnej.
Zamawiający zwraca uwagę, że grodza od strony komory Płn zgodnie z rys. nr 4 (6/III.2) znajduje się na wysokości końca cypla i jej wykonanie wymagać będzie użycia większej ilości materiału niż grodzy na komorze południowej oraz, że zgodnie z projektem grodza ma być usuwana poprzez jej obcięcie na rzędnej dna kanału.

Pytanie 34 :

"Wypełniając oświadczenia (JEDZ) w formacie xml. poprzez  stronę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl  Wykonawca ma automatycznie zaznaczone, niektóre odpowiedzi , chodzi tutaj o Część V Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów - po zaimportowaniu dokumentu automatycznie zostaje zaznaczona odpowiedź  NIE, której  Wykonawca nie możne odznaczyć pozostawiając puste pola.
Wykonawca powinien odpowiedzieć na tą Część  jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne  kryteria lub zasady, które maja być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów (…).
W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wypełniając dokument w tej części ma zostawić odpowiedź NIE."
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wymaga wypełnienia  Części V - Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów -  oświadczenia JEDZ w formacie xml..
Dla przedmiotowej części  należy zostawić odpowiedz NIE.
Pytanie 35 :

Dotyczy wykonania kolumn JET GROUTING w ramach wzmocnienia ścian w awanporcie dolnym. Pozycja kosztorysu 1_1_1.1_1.1.1_1d.1.1.1.
Z dokumentacji technicznej wynika, że jest do jest do wykonania 95 mb palisady uszczelniającej z kolumn JET GROUTING.
Z kosztorysu wynika, że do wykonania jest:
400 / 7,5 = 53 sztuki kolumn fi   900 w rozstawie co 0,8 m,
150 / 7,5 = 20 sztuki kolumn fi 1100 w rozstawie co 1,0 m,
daje to razem do wykonania 53*0,8+20*1,0 = 62 mb palisady
Z dokumentacji technicznej wynika, że do wykonania jest 95 mp palisady, przy czym ilość ta zakłada nie wykonywanie kolumn pod obiektem mostowy ok 40 mb palisady.
Ilość ta zakłada pominięcie 40 mb palisady  do wykonania pod obiektem mostowym, co jest niemożliwe z oczywistych względów technologicznych
Przy rozstawie kolumn co 0,8 m mamy do wykonania 20+75/0,8=114 szt kolum x 7,5 m/kolumna = 855 mb kolumn.
Proszę o wyjaśnienie w kwestii ilości.
Czy dokumentacja i inwestor, zakłada nie wykonywanie palisady pod obiektem mostowych, z oczywistych względów technologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:
III. Projekt Wykonawczy
III.1. Awanporty od WG i WD
III.1.1. Cz. Konstr-budowlana
III.1.1. Roboty do wykonania Awanporty konstr bud.pdf
Awanport dolny pkt.6 opisu technicznego (6/III.1.1.) pkt.1.:
Do wykonania pozostało:
•    Pale jet grouting średnicy 110cm na długości ok 13m licząc od głowy dolnej komory
północnej, zbrojone kształtownikiem HEB 200 ( bez rozpór opisanych w pkt. 6.1.2 opisu
technicznego)
•    Pale jet grouting średnicy 90cm w zapadlisku gruntu ,na długości ok 5m licząc od głowy
dolnej komory południowej
Zamawiający wyjaśnia, że pale jet-grouting w zakresie awanportu dolnego zostały wykonane przez poprzedniego wykonawcę za wyjątkiem wyżej wymienionego zakresu.
W chwili obecnej do wyceny i wykonania należy przewidzieć jedynie wyżej wymieniony zakres - dla wyjaśnienia Zamawiający w załączniku nr 1 zamieszcza wpis Nadzoru Autorskiego z dziennika budowy oraz szkic , na którym zaznaczono zakres robót do wykonania i wyceny.
załącznik nr 1 -  wpis Nadzoru Autorskiego z dziennika budowy oraz szkic , na którym zaznaczono zakres robót do wykonania i wyceny.

Pytanie 36 :
"Przeglądając dokumentację wykonawczą i kosztorys proszę o informację :
36.1 Jaka część łat w awanporcie dolnym z 22,32 t będzie montowanych pod wodą, a jaka część nad wodą ?,
36.2. Jaka część z 12 t będzie demontowanych pod wodą, a jaka część nad wodą ?"
Odpowiedź Zamawiającego:

36.1. i 36.2.  Zgodnie z rys.4 (6/III.2- Grodze budowlane) grodza dolna od strony komory północnej przesunięta jest na koniec cypla dolnego, co powoduje, że odcinki ścian strony północnej awanportu dolnego oraz cypla na długości od głowy dolnej do grodzy będą odwodniona a nakładki (łaty) montowane (demontowane) będą na sucho.
Na odcinku ściany północnej awanportu dolnego poza grodzą, nakładki montowane będą tylko nad wodą ewentualnie przy obniżonym poziomie wody.
Pytanie 37 :
" Czy przewidują Państwo wizję lokalną na obiekcie.
Sugerujemy przeprowadzenie wizji lokalnej."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 38 ust 3 Pzp. .
Jedynie na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwia  wizje lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla obydwu stron.
Osoby do kontaktu w tej sprawie:
•    inż. Jarosław Smyłła (032) 777 49 58; kom. 691-251-565;
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
inż. Mateusz Fliciński tel. (032) 777 49 64; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie informujemy, iż dokonane przedmiotowe zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.


Załączniki:
Załącznik nr 1 -  wpis Nadzoru Autorskiego z dziennika budowy oraz szkic , na którym zaznaczono zakres robót do wykonania i wyceny.

Załącznik nr 2 - „Hydraulika komora Płd. zip”Kopia
EZ -  a/a