banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dz.U./S S53
16/03/2017
97371-2017-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97371-2017:TEXT:PL:HTML


16/03/2017 S53 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 053-097371

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


„Modernizacja śluzy Nowa Wieś oraz Sławięcice” w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

Numer referencyjny: EZ/IP-IR-370-3/17
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś,

2) modernizacja śluzy Sławięcice.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45247100
45248000
45110000
45120000
45248400
45231000
45223000
45223100
45223200
45223500
45314000
45315600
45330000
45233123
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) śluza Nowa Wieś zlokalizowana w km 7+800 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie, m. Kędzierzyn-Koźle

2) śluza Sławięcice zlokalizowana w km 15+190 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie, m. Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch śluz: śluzy Nowa Wieś i śluzy Sławięcice. Śluzy te są wpisane w rejestr zabytków i podlegają nadzorowi Opolskiego Konserwatora Zabytków.

W zakres zamówienia, każdej ze śluz wchodzą m.in. niżej wymienione prace:

1) budowa nowego budynku socjalnego,

2) wykonanie nowego kanału obiegowego,

3) wykonanie i montaż zamknięć remontowych oraz wykonanie gródź budowlanych,

4) wykonanie przesłon filtracyjnych na wysokości głów górnych,

5) wymiana wrót śluz wraz z naprawą lub wymianą łożysk i oporów oraz wyremontowanie napędów i osprzętu,

6) remont komór śluz w tym: dna komór, ścian stalowych komór oraz wzmocnienie gruntu metodą wibroflotacji i iniekcji wzdłuż ścian stalowych śluz,

7) reprofilacja betonów głów i peronów śluzy,

8) odbudowa kanału śluzowania oszczędnościowego w tym reprofilacja betonów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zasuwy wraz z osprzętem oraz remontem istniejącego mechanizmu napędowego,

9) wykonanie przejść z instalacjami energetycznymi, sterowniczymi i wod-kan pod dnem awanportu,

10) wymiana dalb,

11) naprawa skarp i dna kanału w obrębie dalbowisk,

12) remont budynku sterowni i budynków technicznych,

13) całkowita wymiana instalacji energetycznych, i sygnalizacji śluzy wraz z rozdzielnicami elektroenergetycznymi, sterowniczymi i teletechnicznymi oraz z wykonaniem kanałów kablowych,

14) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z energooszczędnymi oprawami LED,

15) wykonanie systemów pomiaru poziomów wody wraz z systemem zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy,

16) wykonanie systemów: monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonu), zliczania jednostek pływających oraz wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,

17) wykonanie instalacji telefonicznych,

18) remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy.

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjach rozruchu, instrukcjach eksploatacji, projektach organizacji i technologii wykonania i modernizacji śluz.

Przez cały okres realizacji robót w czasie sezonu żeglugowego na każdej śluzie musi być czynna co najmniej jedna komora.

Prace modernizacyjne na wszystkich śluzach muszą być prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.03 każdego roku.

Każde z dwóch zadań inwestycyjnych posiada odrębne pozwolenia i Decyzje administracyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca powinien posiadać wolne środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN udokumentowane zaświadczeniem/opinią bankową/promesą kredytową banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jedną umowę polegającą na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę, remont lub modernizację budowli hydrotechnicznej typu śluza żeglowna na kanale lub rzece żeglownej min klasy III lub jazu ruchomego o rozpiętości przęsła minimum 12,00m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0m, o wartości robót minimum 20 000 000 PLN brutto.

Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót Świadectwem Przejęcia lub protokołem odbioru robót.

Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Potencjał kadrowy

Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia:

a) Kierownik budowy dla modernizacji śluzy Nowa Wieś

b) Zastępca Kierownika Budowy dla modernizacji śluzy Nowa Wieś

c) Kierownik budowy dla modernizacji śluzy Sławięcice

d) Zastępca Kierownika Budowy dla modernizacji śluzy Sławięcice

e) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

f) Kierownik robót w specjalności mechaniczno – technologicznej

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji III.1.3, informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu dotyczące dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostały szczegółowo określone w ust 7.2 pkt 3 lit. b IDW- Część I SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia


Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego- Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, sala konferencyjna pokój 111.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:


1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

2.Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.Kryteria oceny ofert

Cena-60 %

Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót-10 %

Doświadczenie Kierownika Budowy Modernizacji śluzy Nowa Wieś-10 %

Doświadczenie Kierownika Budowy Modernizacji śluzy Sławięcice-10 %

Wydłużenie gwarancji-10 %

3.1.Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części I ust.19.1 IDW-www.gliwice.rzgw.gov.pl

4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;

4.1.Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w ust.5.6 IDW oraz Części II SIWZ–wzór umowy-www.gliwice.rzgw.gov.pl

5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp.

7.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

8.Zamawiający wymaga od Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie:

— wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych

— wykonywania robót hydrotechnicznych

— wykonywania czynności monterskich w zakresie instalacji sanitarnych

— wykonywania czynności monterskich w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA

— wykonywania czynności monterskich w zakresie wyposażenia technologicznego

— ochrony budowy

8.1.Pozostałe wymagania dot warunku art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Części I ust. 5.4 IDW oraz Cześć II-Wzór Umowy-www.gliwice.rzgw.gov.pl

9.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki do łącznej wysokości nie wyższej niż 21 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), wskazanej w § 8 ust.1 umowy.

10.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w §5 pkt 1)-9) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (szczegółowe informacje o dokumentach i oświadczeniach potwierdzających brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w Części I ust. 9.7 pkt 2 IDW-www.gliwice.rzgw.gov.pl

11.Możliwości polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zostały określone w ust.10 IDW-www.gliwice.rzgw.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587771
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.5.1. i 23.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2017

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.