banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

 

EZ /JRP-370-1/17

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 05.04.2017 r.

w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, pn.:

"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 756 080,81 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto PLN

 

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin

wykonania

zamówienia

1.

 

Metrostav a.s.

Kozeluzska 2450/4

Liben, 180 Praha 8

 

22 754 083,83

96 miesięcy

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

 

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

2.

 

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych

i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica

Partner: „NAVIGA-STAL” Sp. z o.o.

ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów

 

11 893 272,54

96 miesięcy

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

 

 

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

3.

 

 

Porr Polska Infrastructure S.A

ul. Hołubcowa 123

02-854 Warszawa

 

15 641 637,43

96 miesięcy

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

 

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

4.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.

ul. Prudnicka 30

47-300 Krapkowice

 

10 387 918,55

96 miesięcy

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

 

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

5.

 

Skanska S.A

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

13 636 711,98

96 miesięcy

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

 

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

 

 

 

 

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

Sporządził: Michał Janocha

Wydział Zamówień Publicznych