banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 14.04.2017 r.


EZ/IP-IR-370-3/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy pozycje z ilością 0,00 oraz z ilościami ujemnymi zawartymi w przedmiarze robót dotyczące śluzy Nowa Wieś i śluzy Sławięcice Zamawiający przewiduje do wykonania?
Jeżeli tak, prosimy o podanie prawidłowych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie pozycje w przedmiarze robót dla śluzy Sławięcice oraz w przedmiarze robót dla śluzy Nowa Wieś, w których występują ilości 0,00 oraz ilości ujemne Zamawiający przewiduje do wykonania. Pozycje z ilością 0,00 z uwagi na pomyłkę zostają skorygowane.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
niewłaściwych przedmiarów robót zamieszczonych w postaci plików:
1) Nowa_Wies_Przedmiar
2) Slawiecice_Przedmiar

na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu w lokalizacji jak niżej:
w miejscu: "Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP"
w pliku o nazwie: "(3-17) Modernizacja_sluz_Nowa Wies_Slawiecice zip"
w podfolderze: "SIWZ Cz. IV Przedmiar robot (3-17)"

Zamawiający uprzejmie przeprasza i niniejszym koryguje przedmiotowy błąd w ten sposób, że całkowicie zamienia pliki znajdujące się w podfolderze o nazwie "SIWZ Cz. IV Przedmiar robot (3-17)" na pliki właściwe, które umieszczone zostały w podfolderze o nazwie:
SIWZ Cz. IV. Przedmiar robót (1-17) (wersja - 14.04.2017r.)
które można pobrać z serwera FTP!


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!
Niniejszym, przesuwa się:
- termin składania ofert z dnia  08.05.2017 r. na dzień  29.05.2017 r. do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia  08.05.2017 r. na dzień  29.05.2017 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert z dnia  08.05.2017 r. na dzień  29.05.2017 r. godz. 10:30


Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.