banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 27.04.2017 r.

EZ/IP-IR-370-3/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371  z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w punkcie 15.3 SIWZ sformułowania: „…(np. koszty robót wynikających z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarze robót)”, jako że jest ono niezgodne z art. 31 ust.1 ustawy pzp w związku z par. 4 i par. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z ww.- bezwzględnie obowiązującymi przepisami- w przypadku zamówienia na roboty budowlane o kosztorysowym rodzaju wynagrodzenia przedmiar robót stanowi obowiązkowy element dokumentacji projektowej, a więc tym samym opisu przedmiotu zamówienia, za rzetelne sporządzenia którego odpowiada Zamawiający. Dlatego też przerzucanie odpowiedzialności za prawidłowe sporządzenie przedmiaru robót- do czego sprowadza się ww. sformułowanie zawarte w pkcie 15.3 SIWZ – jest niedopuszczalne i narusza także przepisy art. 29 ust.1 i 2 oraz art.7 pzp uniemożliwiając złożenie porównywalnych ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w punkcie 15.3 SIWZ sformułowania „(np. koszty robót wynikających z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarze robót)”
Obecne brzmienie pkt 15.3:
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty wykonania dróg technologicznych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszt obsługi geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki,  cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp. .,ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarze robót).
Brzmienie pkt.15.3 po zmianie Zamawiającego:
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty wykonania dróg technologicznych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszt obsługi geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki,  cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty.

Pytanie 2:
W związku ze zmianą nazwy zadania na "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice –  przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” z dnia 17.03.2017, Sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w D.U.U.E - Modernizacja śluzy Nowa Wieś i Sławięcice (3-17) I
Prosimy o udostępnienie poprawionych załączników.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że sprostowanie ogłoszenia w D.U.U.E z dnia 17.03.2017 r. dotyczyło jedynie zmiany nazwy ogłoszenia na „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice –  przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II”. Jednocześnie Zamawiający  informuje, iż  wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 17.03.2017 r. poprawiono załączniki : Formularz 3.1 JEDZ (JEDZ (3-17) wersja 17.03.2017r.zip) oraz wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 26.04.2017 r. poprawiono załączniki: SIWZ Cz. IV. Przedmiar robót (1-17) (wersja - 24.04.2017r.), które zostały opublikowane na stronie www.gliwice.rzgw.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.