banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 04.05.2017 r.

EZ/IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnikaDotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1:
W związku z treścią odpowiedzi 26 i 68  z dnia 25.04.2017 r. informujemy, że nowa treść par. 12 ust. 5 wzoru umowy operuje pojęciami charakterystycznymi dla standardu FIDIC tj. Świadectwo Przejęcia i Świadectwo Wykonania, które to pojęcia we wzorze umowy dla niniejszego zamówienia nie występują. W związku z tym prosimy o dostosowanie treści par. 12 ust. 5 do nomenklatury obowiązującej we wzorze umowy .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść zapisu § 12 pkt 5 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a) 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dnia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b) 30% nie później niż w 30 dniu po upływie okresu gwarancji jakości
Odpowiedzi na pytania numer 26 i numer 68 z dnia 25.04.2017 roku zostają anulowane.

Pytanie 2:
W związku z tym, że okres rękojmi nie jest punktowanym kryterium oceny ofert powinien jego okres być stały i jednakowy dla wszystkich wykonawców, aby zapewnić porównywalność złożonych w postępowaniu ofert, a nie być zależny od długości okresu gwarancji, którego wydłużenie jest punktowanym  kryterium oceny ofert . Dlatego też wnosimy o skorygowanie odpowiedzi 45 i 65 poprzez podanie konkretnej długości okresu rękojmi.

Odpowiedź Zamawiającego:
Długość okresu rękojmi Zamawiający określa na 5 lat

W związku z powyższym § 11 pkt 1 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że okres rękojmi wynosi 5 lat a bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.”

Niniejszym koryguje się odpowiedź na pytania numer 45 i numer 65 z dnia 25.04.2017

Pytanie 3:
W kosztorysach znajdują się pozycje:
Sławięcice poz. 17050 pn. „Układ do pomiaru wód gruntowych z zastosowaniem piezometrów z czujnikami ceramicznymi, zas. w pętli prądowej. wy 4....20mA”
Nowa Wieś poz. 16930 pn. „Układ do pomiaru wód gruntowych z zastosowaniem piezometrów z czujnikami ceramicznymi, zas. w pętli prądowej. wy 4....20mA”
W obu wypadkach w ilości sztuk 14.
Stosowne udostępnione operaty wodno-prawne opisują w nawiązaniu do projektowanych piezometrów:
„8.2. Opis zastosowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych
Budowa obiektów przewidzianych niniejszym operatem nie wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń i znaków pomiarowych”
Jednocześnie w przypadku jednego obiektu piezometrów jest 13, a dla drugiego jest 14 piezometrów, podczas gdy kosztorysy obejmują w obu wypadkach po 14 układów.
W udostępnionej przez Państwa dokumentacji nie udało się nam odnaleźć informacji o technologii instalacji wspomnianych układów, samych technologiach związanych z tymi układami, oraz nie informują o sposobach włączenia do systemu rejestracji danych (lub nie włączeniu do tegoż systemu) opisanym w projekcie dla systemu pomiarów poziomów wód WD, WG, WK.
W szczególności nie ma tej informacji w sąsiedztwie opisu systemu pomiarów poziomów wód, podczas gdy oba te układy wydają się komplementarną częścią tego układu.
Niniejszym prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie związane ze wspomnianym układem pomiarowym, tj. czy:
a) układy pomiarowe w piezometrach mają składać się z niezależnych od siebie autonomicznych jednostek (układ sonda hydrostatyczna o ceramicznej celi pomiarowej połączona ze specjalistycznym rejestratorem danych z transmisją GPRS, który to rejestrator zasilany jest bateryjnie, a w zestaw wchodzi również antena do montażu na kopule piezometru, a sam rejestrator przesyła dane na zdefiniowany przez Zamawiającego serwer (tj. „stację bazową”)), czy też
b) układy pomiarowe winny składać się z sond hydrostatycznych, których przewody prowadzone są:
- bezpośrednio do miejsca instalacji cyfrowego rejestratora, lub
- do puszki połączeniowej zainstalowanej na zewnętrznej obudowie piezometru, z której prowadzone są przewody sygnałowe i zasilające do miejsca instalacji cyfrowego rejestratora
c) lub zamierzenie Zamawiającego związane z tym układem różni się od wyżej wspomnianych – prosimy wtenczas o uszczegółowienie oczekiwań Zamawiającego związanych z dostawą wspomnianych układów pomiarowych.

Odpowiedź Zamawiającego
1) W wycenie oferty  ( Przedmiaru robót) dla: 
- Śluzy  Sławięcice poz. 17050, (  po zmianie  przedmiaru w  dniu 24.04.2017r.  pozycja  bez zmian)  pn. „Układ do pomiaru wód gruntowych z zastosowaniem piezometrów z czujnikami ceramicznymi, zas. w pętli prądowej. wy 4....20mA”
I
- Śluzy Nowa Wieś poz. 16930, (po zmianie   przedmiaru w  dniu 24.04.2017 r. poz. 17 310)   pn. „Układ do pomiaru wód gruntowych z zastosowaniem piezometrów z czujnikami ceramicznymi, zas. w pętli prądowej. wy 4....20mA”
należy przyjąć w ilości wskazanej w przedmiarze robót tj.
- Śluza Sławięcice – 14 układów

- Śluza Nowa Wieś – 14 układów

2) Każdy układ pomiarowy winien  składać się z sond hydrostatycznych, których przewody prowadzone są:
- bezpośrednio do miejsca instalacji cyfrowego rejestratora, lub
- do puszki połączeniowej zainstalowanej na zewnętrznej obudowie piezometru, z której prowadzone są przewody sygnałowe i zasilające do miejsca instalacji cyfrowego rejestratora.


Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.