banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

07/06/2017    S107    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

    I.II.III.IV.VI.

Polska-Gliwice: Roboty budowlane

2017/S 107-214428

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl


I.2)Wspólne zamówienie


I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gliwice.rzgw.gov.pl. Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.


I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona


I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria (...) – etap I – Zbiornik Przeczyce” – działanie III: Udrożnienie odpływu ze zbiornika Przeczyce.
Numer referencyjny: EZ/NZP-370-6/17


II.1.2)Główny kod CPV
45000000


II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


II.1.4)Krótki opis:
Wykonanie robót obejmujących zadanie pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – Etap I – Zbiornik Przeczyce" – działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420 tj. na odcinku od zb. Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45112330
45200000
45244000
45111200


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeka Przemsza oraz kanał ulgi, miejscowość Przeczyce, Wojkowice Kościelne woj. śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót polegających na poprawie stanu technicznego koryta rzeki Przemszy oraz odbudowie kanału ulgi rzeki Przemszy.
Zamówienie polega na wykonaniu robót udrożniających koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420 oraz kanału ulgi rzeki Przemszy.
Udrożnienie koryta Przemszy
1. Wykonanie lokalnych umocnień koryta rzeki Przemszy na łukach wklęsłych, poprzez:
— umocnienie stopy skarpy opaską z faszyny leśnej pomiędzy dwoma rzędami pali (opaska typ I),
— umocnienie stopy skarpy na odcinkach gdzie koryto zostało wyerodowane, opaskę faszynową podpiera się dodatkowo narzutem kamiennym (opaska typ II),
— ubezpieczenie skarp powyżej opasek do wysokości przepływu dopuszczalnego geokratą komórkową „duże komórki” o wysokości 15 cm z wypełnieniem kamieniem o granulacji 10-50 mm.
Na całym odcinku przewiduje się wykonanie 22 odcinków opasek o łącznej długości 2 013 m.
— odcinek rzeki o długości 214 m bezpośrednio poniżej upustu zapory Przeczyce oraz koryto poniżej przelewu powierzchniowego na długości 180 m, zostaną umocnione na całej powierzchni dna i skarp do wysokości przepływu dopuszczalnego tj. Qdop= 25 m3/s, narzutem z kamienia ciężkiego warstwą grubości 50 cm.
Dla realizacji robót konieczne jest wykonanie około 8 670 m2 dróg technologicznych, które to Oferent winien uwzględnić w swojej wycenie robót ubezpieczeniowych.
Udrożnienie koryta kanału ulgi
— przewiduje się odtworzenie i umocnienie koryta kanału geokratą „duże komórki” wysokości 15 cm z wypełnieniem kamieniem o uziarnieniu 10-50 mm. Roboty ziemne w obrębie skarpy obejmują jej wyrównanie poprzez ścięcie nawisów i zasypanie nierówności pod ułożenie geokraty.
Dla realizacji robót konieczne jest wykonanie około 2 060 m2 dróg technologicznych, które to Oferent winien uwzględnić w swojej wycenie oraz odbudowę dróg istniejących zniszczonych w trakcie realizacji robót. W celu realizacji zadania niezbędne jest przeprowadzenie wycinki drzew, która powinna być każdorazowo uzgadniania z Inwestorem, przy czym ilość wyciętych drzew powinna być ograniczona do koniecznego minimum. Drewno po wycince staje się własnością Wykonawcy. Wykonawca ujmuje w cenie wycinki drzew koszt pozyskania drewna.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia


II.2.6)Szacunkowa wartość


II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.
3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 130 000 PLN ( słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału


III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca powinien posiadać wolne środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN udokumentowane zaświadczeniem/opinią bankową/promesą kredytową banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
W przypadku złożenia zaświadczenia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 IDW, wg zasady: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz robót hydrotechnicznych, w ramach których było wykonanie robót umocnieniowych koryt rzecznych lub kanałów z narzutu kamiennego lub bruku z kamienia naturalnego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót hydrotechnicznych o wartości co najmniej 3 000 000 PLN (brutto), w ramach którego było wykonanie robót umocnieniowych koryt rzecznych lub kanałów z narzutu kamiennego lub bruku z kamienia naturalnego, o wartości robót min. 1 000 000 PLN (brutto).
Jako realizację robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót Świadectwem Przejęcia lub protokołem odbioru końcowego robót.
Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.
2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Potencjał kadrowy
Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia:
a) Kierownik budowy (minimalna liczba osób: 1),
Wykształcenie: techniczne,
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno – hydrotechnicznej,
Zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
Doświadczenie Minimum 8-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, w tym pełnienie funkcji Kierownika Budowy przez okres minimum 3 lat, na co najmniej jednym kontrakcie obejmującym roboty hydrotechniczne o wartości robót minimum 5 000 000 PLN brutto.
b) Zastępca Kierownika Budowy (minimalna liczba osób: 1),
Wykształcenie: techniczne,
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno – hydrotechnicznej.
Zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
Doświadczenie:Minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej.
Wszelkie uprawnienia wymagane do wykonywania zadań wykazanych powyżej, powinny być wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub być uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Poza wyżej wymienionym potencjałem kadrowym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad wszystkimi pracami. Doświadczenie liczone jest od daty uzyskania uprawnień budowlanych (dla osób, od których są wymagane uprawnienia).
Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala w pełni na zrealizowanie zamówienia, winien on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w ofercie.
Wykonawca zapewni pracę swojego personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby realizacja robót budowlanych była zgodna z harmonogramem robót modernizacji obiektów przeciwpowodziowych. Wszelkie zmiany w składzie personelu kluczowego będą wymagały akceptacji Zamawiającego.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 IDW, wg zasady: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2)Warunki dotyczące zamówienia


III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w Części II SIWZ – wzór umowy.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m. in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis


IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)Informacje administracyjne


IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski


IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Siedziba Zamawiającego – Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 111 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych


VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.1.Oświadczenie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 Dyrektyw 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
6.Możliwości polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zostały określone w ust. 10 IDW – www.gliwice.rzgw.gov.pl.
7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60 %
b) Zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót – 20 %
c) Wydłużenie gwarancji – 20 %
8.1.Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części I ust. 19.1 IDW – www.gliwice.rzgw.gov.pl
9.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;
9.1.Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w ust. 5.6 IDW oraz Części II SIWZ – wzór umowy – www.gliwice.rzgw.gov.pl
10.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustawie Prawo Budowlane czynności kierowania budową w trakcie realizacji zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące warunku art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Części I ust. 5.4. IDW oraz w Części II – wzór umowy.
11.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w §5 pkt1-6 i pkt9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (szczegółowe informacje o dokumentach i oświadczeniach potwierdzających barak podstaw wykluczenia zostały zawarte w Części I ust. 9.7 pkt 2 IDW – www.gliwice.rzgw.gov.pl.
12.Komplet informacji dotyczących niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ – www.gliwice.rzgw.gov.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze


VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl


VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne


VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl


VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2017

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.