banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, dnia 27.06.2017  r.

EZ / NZP-370-6 /17
                
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420 tj. na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi"  .
-  ogłoszonego w Dz.U.U.E.  nr 2017/S 107-214428 z dnia 07.06.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

W dokumentacji przetargowej nie występuje operat dendrologiczny.  Prosimy o dostarczenie dokumentu.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu pełnej inwentaryzacji dendrologicznej opracowanej dla pełnej regulacji odcinka rzeki Przemszy. W przedmiarach  w rozdziale 1 pozycjach od 3- 12 określono szacunkowo ilości szt. drzew dla przeprowadzenia prac zakresu robót będących przedmiotem zamówienia. Zapis pkt 5.1 (cz.1 IDW) określił sprawę wycinki ” … przeprowadzenie wycinki drzew, …. każdorazowo uzgodnione z Inwestorem, przy czym ilość wyciętych drzew powinna być ograniczona do koniecznego minimum”, na którą Inwestor uzyska decyzję administracyjną po ustaleniu konieczności wycinki. Podana w przedmiarze ilość drzew jest ilością maksymalną i taką należy przyjąć do oferty a rozliczona będzie ilość faktycznie konieczna do wycięcia.


Pytanie 2 :

Czy Zamawiający posiada odpowiednie pozwolenia właścicieli działek przylegających do rzeki celem wykonania wycinki drzew, oraz drogi technologicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu 90% zgód na wejście w teren zostaną one udostępnione Wykonawcy po zakończeniu postępowania przetargowego (ochrona danych osobowych).    


Pytanie 3 :

Zamawiający jako warunek udziału w przetargu wymienia zakres wiedzy i doświadczenia; „Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót hydrotechnicznych o wartości co najmniej 3 000 000 PLN (brutto), w ramach którego było wykonanie robót umocnieniowych koryt rzecznych lub kanałów z narzutu kamiennego lub bruku z kamienia naturalnego, o wartości robót min. 1 000 000 PLN (brutto)”
Czy wartość w kwocie 1 000 000 PLN (brutto) dotyczy stricte wykonania  narzutu kamiennego lub bruku naturalnego, czy całość robót umocnieniowych, tj. korytowanie, profilowanie skarpy, wykonanie odpowiedniego podłoża ?


Odpowiedź Zamawiającego:

Wartość w kwocie 1 000 000 PLN (brutto) dotyczy całości wykonania prac wykonania narzutu kamiennego lub bruku naturalnego.