banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 25.08.2017 r.

     
EZ /IP-IR-370-10/17
Wg rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
                   Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”
- ogłoszonego w D.U.U.E. 2017/S 141-290107 z dnia  26.07.2017 r.    


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

PYTANIE 1:

Czy  w pkt. 7.  Formularza Ofertowego, w którym deklarujemy doświadczenie zawodowe Inżyniera Projektu, za pełnienie tej funkcji przy realizacji zadań, należy wpisać projekt (zadanie) podstawowe za min. 30 000 000,00 zł brutto, za które przyznawane jest 0 pkt., czy jedynie projekty (zadania) za min. 2 000 000,00 zł brutto, za które uzyskujemy punkty dodatkowe?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt. 19.1 ppkt. 4 SIWZ, Wykonawca wpisuje w tabeli zamieszczonej w pkt. 7 Formularza Ofertowego, w pierwszej kolejności projekt (zadanie) podstawowe o wartości robót min. 30 000 000,00 zł brutto, za które zgodnie z warunkami oceny kryterium otrzyma 0 pkt. Następnie Wykonawca podaje kolejne projekty (zadania) o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto, za które przyznawane będą punkty dodatkowe wg poniższego schematu:
•    1 projekt (zadanie) za min. 30 000 000 zł brutto (zadanie podstawowe) – 0 pkt.
•    1 projekt (zadanie) za min. 30 000 000 zł brutto (zadanie podstawowe) i 1 projekt (zadanie) za min. 2 000 000,00 zł brutto – 5 pkt.
•    1 projekt (zadanie) za min. 30 000 000 zł brutto (zadanie podstawowe) i 2 projekty (zadanie) za min. 2 000 000,00 zł brutto – 10 pkt.
Warunkiem koniecznym do naliczania punktów dodatkowych jest spełnienie warunku podstawowego czyli doświadczenia zawodowego Inżyniera Projektu  za pełnienie tej funkcji  na kontrakcie o wartości robót budowlanych min. 30 000 000,00 zł brutto.


PYTANIE 2:

Czy w pkt. 8. Formularza Ofertowego, w którym deklarujemy doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru specjalności hydrotechnicznej przy realizacji projektów związanych z remontem, budową lub przebudową śluz żeglownych na drodze wodnej nie niższej niż III klasa zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2002 r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77, poz. 695) lub jazów o szerokości min. 12,00 m z zamknięciami piętrzącymi powyżej 1,0 m, należy wpisać jedynie projekty (zadania) z doświadczeniem przy ich realizacji wynoszącym min. 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt. 19.1 ppkt. 5 SIWZ, Wykonawca wpisuje w tabeli zamieszczonej w pkt. 8 Formularza Ofertowego, jedynie projekty (zadania), w których pełnił funkcje Inspektora Nadzoru specjalności hydrotechnicznej przez okres minimum 12 miesięcy przy realizacji projektów związanych z remontem, budową lub przebudową śluz żeglownych na drodze wodnej nie niższej niż III klasa zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2002 r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77, poz. 695) lub jazów o szerokości min. 12,00 m z zamknięciami piętrzącymi powyżej 1,0 m, za które przyznawane będą punkty dodatkowe wg poniższego schematu:
•    1 projekt (zadanie) z doświadczeniem przy jego realizacji wynoszącym min. 12 miesięcy – 0 pkt.
•    2 projekty (zadania) z doświadczeniem przy ich realizacji wynoszącym min. 12 miesięcy – 5 pkt.
•    3 projekty (zadania) z doświadczeniem przy ich realizacji wynoszącym min. 12 miesięcy – 10 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.