Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 942

 

NO/021-P-4/8/17/7917 Gliwice, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Filipa Herzoga – Pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GZP 110/15 kV Koźle (zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pokucie), w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 1307/4 obręb Koźle, jedn. ewid. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto, że:

- przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym zostanie objęte m.in. wykonanie nowego budynku rozdzielni ze stanowiskami z transformatorami 110/15 kV, z przyłączami i instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i uziomową, z ciągami komunikacyjnymi, infrastrukturą telekomunikacyjną, ogrodzeniem, z sieciami technologicznymi, elektrycznymi, elektroenergetycznymi i teleinformatycznymi, liniami kablowymi 15 kV i 110 kV, które zlokalizowane będzie pomiędzy 96 i 97 km rzeki Odry na jej lewym brzegu, na działkach nr ewid. 1664/18, 1664/17, 1664/3, 1664/5, 1664/6, 1661/1, 1662/2, 1660, 1306/9, 1304/9, 1307/4, 1304/6, 1664/12 i 1664/13 (obręb Koźle), pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie;

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 13 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 29 maja 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.