NO/021-P-5/7/17/8847 

Gliwice, dnia 12 maja 017 r.

                                                                                                

Z A W I A D O M I E N I E               

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Macieja Białasa – Pełnomocnika Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, ul. Zamkowa 10, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

- przebudowę przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego (pod istniejącym torowiskiem  Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.),

-  przebudowę  koryta potoku Ornontowickiego na odcinku od km 3+661 do km 3+524 z likwidacją  istniejącego progu wodnego w km 3+543,

odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 128 obręb 0002 Gierałtowice, jedn. ewid. Gierałtowice, powiat gliwicki, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

     Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 26 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 12 czerwca 2017 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

NO/021-P-4/8/17/7917 Gliwice, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Filipa Herzoga – Pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GZP 110/15 kV Koźle (zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pokucie), w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 1307/4 obręb Koźle, jedn. ewid. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto, że:

- przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym zostanie objęte m.in. wykonanie nowego budynku rozdzielni ze stanowiskami z transformatorami 110/15 kV, z przyłączami i instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i uziomową, z ciągami komunikacyjnymi, infrastrukturą telekomunikacyjną, ogrodzeniem, z sieciami technologicznymi, elektrycznymi, elektroenergetycznymi i teleinformatycznymi, liniami kablowymi 15 kV i 110 kV, które zlokalizowane będzie pomiędzy 96 i 97 km rzeki Odry na jej lewym brzegu, na działkach nr ewid. 1664/18, 1664/17, 1664/3, 1664/5, 1664/6, 1661/1, 1662/2, 1660, 1306/9, 1304/9, 1307/4, 1304/6, 1664/12 i 1664/13 (obręb Koźle), pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie;

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 13 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 29 maja 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-28/5/16/61  Gliwice, dnia 2 stycznia 2017 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy GB-TECH Sp. z o. o. z Warszawy, działającej przez Pełnomocnika - Pana Piotra Kubiaka (wniosek z dnia 8 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Starostę Wodzisławskiego przy piśmie z dnia 12 grudnia 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 27 grudnia 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące wykonanie rowu, zlokalizowanego w części na działce nr 224 obr. ewid. 0004 Turzyczka, stanowiącej tereny zamknięte oraz likwidację istniejącego rowu na działkach nr 134, 135, 136, 172 i 196 obr. ewid. Turzyczka, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, pow. wodzisławski, woj. śląskie.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 stycznia 2017 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-21/5/16/20626 Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Bieruń, działającej przez Pełnomocnika Pana Marcina Kalisza z Biura Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (wniosek z dnia 5 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Marszałka Województwa Śląskiego przy piśmie z dnia 20 września 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 17 października 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obejmujące również ich likwidację i przebudowę), zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 285/62 obręb 0002 Bieruń Stary, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte, w ramach inwestycji: „Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku cieku Stawowego, zamknięcie (zarurowanie) koryta na odcinku od ul. Krakowskiej w Bieruniu z przebudową rurociągów tłocznych z pompowni odwadniających z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej” .

 

 

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje:

 

- przebudowę koryta cieku Stawowy poprzez jego zarurowanie rurociągiem o średnicy DN1400 na długości ok. 633 m, tj. na odcinku od ujścia do rzeki Mlecznej do wylotów rurociągów tłocznych KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” z pompowni odwadniających tereny bezodpływowe dalszej części zlewni Stawowego, wraz z  wykonaniem drenażu odprowadzającego wody gruntowe do projektowanego rurociągu,

 

- przebudowę wylotów ww. rurociągów tłocznych i wylotów kanalizacji deszczowych, a także prowadzonej przez wody Stawowego kładki dla pieszych oraz linii energetycznej.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 listopada 2016 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-10/10/16/12400 Gliwice, dnia 05.07.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Pawła Młynka – Pełnomocnika Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18 do reprezentowania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Regulacja Potoku Ławeckiego w związku z projektowaną modernizacją przepompowni przy ul. Plebiscytowej w Mysłowicach, zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 490/70 obręb Wesoła, jedn. ewid. Mysłowice M., woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje przebudowę koryta cieku Ławeckiego w  Mysłowicach  od km  6+304 (most drogowy  w ul. Kasprowicza)  do km 8+127  (wlot przepustu

N-20) -

-  o parametrach: szerokość w dnie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2,

- z zabezpieczeniem skarp kiszkami faszynowymi o średnicy Ø 20 cm (w stopie skarpy), darniną (pasem 2,5 m) oraz poprzez obsiew mieszanką traw,

- z wykonaniem progów z narzutu kamiennego (5 szt.) oraz gurtów drewnianych (7 szt.), przebudową przepustów w km 6+517, w km 7+127 i w km 7+891, wylotów rurociągów DN800 w km 7+722 i DN400 w km 7+528 oraz wylotów rowów w km 6+430, w km 7+478, w km 7+550, w km 7+563, w km 7+579 i w km 7+598.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 17 sierpnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-3/5/16/5198 Gliwice, dnia 16.03.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6, ust. 7a i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik - Pan Bogdan Biel z Ośrodka Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o. o. z Krakowa - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice- Dziedzice, zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 875/4, 875/6, 878/7, 878/8, 878/9, 879/7, 879/8, 885/7, 885/9, 1086/4, 1092/2, 1341/2, 1357/30 obręb Dziedzice oraz nr 2652/1 obręb Zabrzeg, m. Czechowice-Dziedzice, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowana przebudowa obejmuje:

1) przebudowę wału lewego cieku Iłownica - Odcinek I (WL I), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,4 – 1,0 m w km 0+102 (km rzeki 0+210) do km 1+397 (km rzeki 1+490) z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej, przepustów, przejazdów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów;

2) przebudowę wału lewego cieku Iłownica – Odcinek II (WL II), polegającą na rozebraniu istniejącego wału i jego odbudowie w km 1+397 (km rzeki 1+750) do km 2+810 (km rzeki 3+150) z wykonaniem zjazdów, drenaży typu francuskiego, rowów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


3) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek III (WP III), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,2 – 1,0 m w km 0+000 (km rzeki 0+000) do km 1+534 (km rzeki 1+490), a w km 0+945 do km 1+142 murem żelbetowym, z wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


4) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek IV (WP IV), polegającą na wykonaniu w km 1+534 (km rzeki 1+707) do km 1+881 muru żelbetowego, a w km 1+881 do km 2+761 (km rzeki 2+749) wału ziemnego, z  wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym zjazdów i przepustów,


5) przebudowę koryta rzeki Iłownica, poprzez ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym w km 0+078 do km 0+095, wykonanie rampy w formie bystrza kamiennego w km 0+095 do km 0+158, ubezpieczenie brzegów matą przeciwerozyjną, materacami siatkowo-kamiennymi, wykonanie gurtów stabilizujących dno, przebudowy stopnia, a także z wykonaniem elementów habitatowych (z narzutu kamiennego i głazów, w km 0+165, km 0+274, km 0+410, km 0+505, km 0+607, km 0+696, km 0+796, km 0+907, km 1+000, km 1+052, km 1+155, 1+301, 1+387, km 1+478) oraz przebudowy ujęcia wody i posterunku wodowskazowego,

6) przebudowę węzła wodnego: Iłownica - ujście Wapienicy - ujście potoku Czechowickiego, poprzez ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi,

7) przebudowę prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały: linii telekomunikacyjnych, linii energetycznych oraz rurociągów (gazowych i wodociągowych).

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 22 kwietnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-26/6/15/17103                                                                                   Gliwice, dnia 30.09.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Damian Zgrabczyńskiego - Pełnomocnika Śląskiego Zarządu Melioracji
i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, działającego w imieniu Marszałka Województwa
Śląskiego, o wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji:
Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu–Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy
(przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44)
wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy –
odcinek lewostronnego wału rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 w m. Bieruń - Czarnuchowice,
gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie
(od nasypu drogowego przy moście nad Potokiem Goławieckim do mostu w ul. Warszawskiej),
zlokalizowany w części na działkach Skarbu Państwa nr 140/105, nr 113 i nr 388/104 obręb 0001 Bieruń Nowy,
stanowiących tereny zamknięte.


Wnioskowana przebudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 obejmuje
przebudowę  lewego wału na odcinku o długości 452 m, do parametrów:
- szerokość korony – 4 m,
- nachylenie skarpy odwodnej – 1:1,5 – 1:3,0,
- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,25 – 1:5,00,
- o współrzędnych geograficznych –
początku (km 2+579) N: 50o04’03.14”  E: 19o11’50.89” oraz    końca (km 3+031) N: 50o03’54.93” E:          19o11’36.70”,

wraz z wykonaniem:
- przebudowy przepustu wałowego  P7 w km 2+678.6 wału (po przebudowie) o długości L=25,6 m i średnicy    DN800,
- przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej P8 w km 2+999.7 wału (po przebudowie) o średnicy Ø 800 mm,
- przebudowy zjazdu wałowego Z11 w km 2+600 wału, na skarpie odwodnej, o długości L=48 m.


Informujemy ponadto, że :
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 15 października 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 27 października 2015 r.,
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu,  tj. w RZGW  w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego
(pokój nr 315, tel. 32 7774928),
- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww.obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

NO/021-P-20/7/15/14821 Gliwice, dnia 21.08.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik – Pan Karol Ślisiński z BIPROWODMEL Sp. z o. o. z Poznania, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego wału na odcinku od km 1+900 do km 2+454 rzeki Mleczna w m. Bieruń Stary (od nasypu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ciągu ul. Licealnej), zlokalizowanego w części na działkach Skarbu Państwa nr 257/43, nr 258/43 i nr 271/43 arkusz mapy 19 obręb Bieruń Stary, stanowiących tereny zamknięte, w ramach inwestycji:

Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej).

Wnioskowana przebudowa obejmuje przebudowę prawego wału rzeki Mleczna na odcinku o długości 541 m, do parametrów:

- szerokość korony – 4 m,

- nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,0,

- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,00 – 1:2,25,

- wyniesienie korony względem istniejącego wału – 1,20 – 1,26 m,

- współrzędne geograficzne – początek (km 0+000) N: 50o05’17.55” E: 19o06’01.52” oraz koniec         (km 0+541) N: 50o05’32.57” E: 19o06’08.35”,

wraz z wykonaniem:

- 3 odcinków drenaży przywałowych z PVC DN250 w km 0+006-0+121, w km 0+138-0+0462 i w km                0+143-0+535,

- przebudowy przepustu wałowego nr P_1 w km 0+006 wału o długości L=15,5 m i średnicy DN800,

- przebudowy wylotów kanalizacji deszczowej W_1 w km 0+138 wału i W-2 w km 0+462 wału               o Ø 800 mm.

Informujemy ponadto, że :

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 7 września 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 21 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

NO/021-P-18/8/15/14035 Gliwice, dnia 06.08.2015 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Roberta Kabata - Pełnomocnika Gminy Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. likwidację odcinka rowu „Augustynika” w Dąbrowie Górniczej (w rejonie ul. Przybylaka),

- polegającą na zasypaniu odcinka rowu „Augustynika” na długości ok. 216 m, o współrzędnych geograficznych początku (punkt W) N: 50o19’43” E: 19o10’59” oraz końca (punkt K) N: 50o19’45” E: 19o10’48”,

-  zlokalizowanego na działkach Skarbu Państwa nr 8/6, 9/2 i 1/35 arkusz mapy 52 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, przy czym działka nr 1/35, powstała z podziału działki nr 1/25, na dzień wszczęcia niniejszego postępowania stanowi tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 7 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-12/3/15/8433                                                                                         Gliwice, dnia 11.05.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Józefa Rabiegi - Pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prowadzonego przez wody powierzchniowe obiektu mostowego, tj. na przebudowę mostu kolejowego w km 1,529 linii nr 191 Goleszów –Wisła Głębce, nad rzeką Radoń w km 4+870,

- polegającą na rozbiórce tymczasowego istniejącego mostu oraz wykonaniu nowego mostu kolejowego z wykorzystaniem zaadaptowanej konstrukcji stalowej przęsła i z odtworzeniem istniejącego umocnienia dna cieku narzutem kamiennym w obrębie mostu (w odległości 5 m od krawędzi przęsła mostu),

-  o współrzędnych geograficznych  N: 49o44’21”  E: 18o45’29”:

-  zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa nr 3804 obręb 0005 Goleszów, pow. cieszyński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 29 maja 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 11 czerwca 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.