banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 166 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagają uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 166 ust. 5 Prawa wodnego wskazanego uzgodnienia, Wody Polskie dokonują w drodze decyzji.

GL.RUZ.421.31.2018.KM                                                            Gliwice, 23 lutego 2018 r.

                                             Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 122 ust. 1 pkt 11 i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),

                                                         informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Leszka Kamińskiego – Pełnomocnika Adient Seating Poland Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Henryka Krupanka 93, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administrowaniu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 100, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Adient Seating Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Henryka Krupanka 93.

Informujemy ponadto, że:

• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 9 marca 2018 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 marca 2018 r.;

• zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód wodnoprawnych (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

• z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) i zgodnie z art. 545 ust. 4 oraz ust. 5 tej ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie (czyli przed 1 stycznia 2018 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe (czyli ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne), a organy, które po wejściu w życie ustawy utraciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych (w tym Marszałek Województwa Śląskiego), przekazały sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, przy czym zgodnie z art. 397 ust. 1 Prawa wodnego organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (do których zalicza się pozwolenia wodnoprawne, w myśl art. 388 ust. 1 pkt 1) są właściwe organy Wód Polskich;

• na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (co ma miejsce w niniejszy przypadku);

• na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje się, że z powodu konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 tej ustawy (w niniejszym przypadku – 23 marca 2018 r.), lecz w wyżej wskazanym przewidywanym terminie (do dnia 30 marca 2018 r.); na podstawie art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy czym ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

NO/021-P-18/6/17/18317                                                 Gliwice, dnia 6 października 2017 r.
                           
                                                Z A W I A D O M I E N I E
    
  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

                                                            informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Krzysztofa Krawczyka – Pełnomocnika PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej S-1 do poboru wody podziemnej na potrzeby socjalno-bytowe pracowników Podstacji Trakcyjnej (PT) Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej, odbywające się na działce Skarbu Państwa nr 2448/49 obręb 0018 Ząbkowice, jedn. ewid. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.
    
     Informujemy ponadto, że:
- planowany pobór wód podziemnych nie będzie przekraczał 5 m3 na dobę, więc nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 124 pkt 8 Prawa wodnego);
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 18 października 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 31 października 2017 r.,
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),
- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

NO/021-P-7/8/17/13156

Gliwice, dnia 11 lipca 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017 r. poz. 935),) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 15 maja 2017 r. (przekazany przez Starostę Mikołowskiego w dniu 25 maja 2017 r. i uzupełniony ostatecznie w dniu 10 lipca 2017 r.) Pana Milana Sternika – Pełnomocnika Gminy Wyry, 43-175 Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach (powiat mikołowski) na:

1) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu W1 Ø 400 mm kanalizacji deszczowej do rowu R1,

- rowu R1 o przekroju trapezowym, długości ok. 134 m i wymiarach: szerokość dna b=0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5, głębokość H=0,5 m do 1,0 m, z wylotem W2 do rowu R2, zlokalizowanego wzdłuż linii kolejowej nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice,

- przebudowy (rewitalizacji) rowu R2 na długości ok. 108 m, zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa nr 154/85 obręb Wyry, jedn. ewid. Wyry, pow. mikołowski, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte,

2) szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie poprzez rów R1 wylotem W2 do ziemi (rowu R2) wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z kanalizacji deszczowej rowem R1 w ilości Qmax=54,2 l/s.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 lipca 2017 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 9 sierpnia 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Gliwice, dnia 28 czerwca 2017 r.

NO/021-P-9/11/17/12413                
                           
                                      Z A W I A D O M I E N I E
    
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
                                              informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 2 czerwca 2017 r. (przekazany wg kompetencji przez Starostę Raciborskiego – wpływ do RZGW w Gliwicach w dniu 20 czerwca 2017 r.) Polskich Kolei Państwowych S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A, w imieniu których działają Pełnomocnicy: Pani Jolanta Michalska i Pan Jarosław Padlowski z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych PKP S.A. w Raciborzu, odbywającą się na działce Skarbu Państwa nr 477/53 obręb Studzienna, jedn. ewid. Racibórz, powiat raciborski, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.
Obowiązek przedmiotowej likwidacji został nałożony decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 13 lipca 2013 r. znak NO/021-P-17/4/15/12444, którą stwierdzono wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. znak ŚR-I-6811/19/05, PKP CARGO S.A., którego następcą prawnym jest PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęcia, składającego się z ww. studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 1a, znajdującego się na terenie PKP S.A. w Raciborzu.
Wnioskowana likwidacja studni zostanie przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego  „Projekt robót geologicznych likwidacji studni nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych PKP S.A. w Raciborzu” (postępowanie w toku).

     Informujemy ponadto, że:
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 26 lipca 2017 r.;
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
- zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.

Gliwice, dnia 29.05.2017 r.

NO/021-P-6/5/17/10074

 Z A W I A D O M I E N I E

                 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6, art. 127 ust. 7c i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Nr 99/2017 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 17 maja 2017 r.,

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 50-950 Wrocław, ul. C. K. Norwida 34, działającego przez Pełnomocnika - Panią Lilę Mikłaszewicz, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania inwestycyjnego:

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr

w km 243+200 (most kolejowy) ÷ 249+750 (ujście pot. Lesk)

w miejscowości Marciszów

(pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie),

 zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 198/13 i nr 483 AM-4 obręb 0003 Marciszów, jedn. ewid. Marciszów, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych w km 243+200 – 249+759 rzeki Bóbr obejmuje m.in.:

- odcinkowe umocnienie rzeki Bóbr w obrębie budowli komunikacyjnych oraz poprzez odcinkowe wykonanie murów brzegowych i narzutów kamiennych,

- przebudowę jazu stałego w km 244+202,

- wykonanie budowli dennych w postaci gurtów z narzutu kamiennego (15 szt.),

- odcinkową rozbiórkę i remont istniejących murów kamiennych,

- przebudowę ujściowych odcinków rowów (20 szt.),

- likwidację odsypiska rumowiska na ujściu potoku Lesk do rzeki Bóbr,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w korycie rzeki, tj. sieci wodociągowych, sieci teletechnicznych i wylotów sieci kanalizacyjnych,

- wykonanie odcinkowych przeciwpowodziowych wałów dolinowych (7 szt.) z dwoma przepustami oraz przekroczeniami sieciami wodociągowymi i kablowymi,

- wykonanie odcinkowych murów dolinowych (14 szt.) wraz z przepustem oraz przekroczeniami sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi.

 

   Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 10 lipca 2017 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu również w Dziale Orzecznictwa Wodnoprawnego RZGW we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 34 (tel. 71/ 3963431, 3963421);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić niniejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

- zgodnie z art. 40 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mającą siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, zgodnie z § 5 – w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, przy czym strona posiada możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie;

- zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgodnie z § 1 pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu, a zgodnie z § 2a pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

NO/021-P-5/7/17/8847 

Gliwice, dnia 12 maja 017 r.

                                                                                                

Z A W I A D O M I E N I E               

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Macieja Białasa – Pełnomocnika Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, ul. Zamkowa 10, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

- przebudowę przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego (pod istniejącym torowiskiem  Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.),

-  przebudowę  koryta potoku Ornontowickiego na odcinku od km 3+661 do km 3+524 z likwidacją  istniejącego progu wodnego w km 3+543,

odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 128 obręb 0002 Gierałtowice, jedn. ewid. Gierałtowice, powiat gliwicki, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

     Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 26 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 12 czerwca 2017 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

NO/021-P-4/8/17/7917 Gliwice, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Filipa Herzoga – Pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GZP 110/15 kV Koźle (zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pokucie), w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 1307/4 obręb Koźle, jedn. ewid. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto, że:

- przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym zostanie objęte m.in. wykonanie nowego budynku rozdzielni ze stanowiskami z transformatorami 110/15 kV, z przyłączami i instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i uziomową, z ciągami komunikacyjnymi, infrastrukturą telekomunikacyjną, ogrodzeniem, z sieciami technologicznymi, elektrycznymi, elektroenergetycznymi i teleinformatycznymi, liniami kablowymi 15 kV i 110 kV, które zlokalizowane będzie pomiędzy 96 i 97 km rzeki Odry na jej lewym brzegu, na działkach nr ewid. 1664/18, 1664/17, 1664/3, 1664/5, 1664/6, 1661/1, 1662/2, 1660, 1306/9, 1304/9, 1307/4, 1304/6, 1664/12 i 1664/13 (obręb Koźle), pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie;

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 13 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 29 maja 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-28/5/16/61  Gliwice, dnia 2 stycznia 2017 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy GB-TECH Sp. z o. o. z Warszawy, działającej przez Pełnomocnika - Pana Piotra Kubiaka (wniosek z dnia 8 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Starostę Wodzisławskiego przy piśmie z dnia 12 grudnia 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 27 grudnia 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące wykonanie rowu, zlokalizowanego w części na działce nr 224 obr. ewid. 0004 Turzyczka, stanowiącej tereny zamknięte oraz likwidację istniejącego rowu na działkach nr 134, 135, 136, 172 i 196 obr. ewid. Turzyczka, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, pow. wodzisławski, woj. śląskie.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 stycznia 2017 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-21/5/16/20626 Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Bieruń, działającej przez Pełnomocnika Pana Marcina Kalisza z Biura Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (wniosek z dnia 5 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Marszałka Województwa Śląskiego przy piśmie z dnia 20 września 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 17 października 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obejmujące również ich likwidację i przebudowę), zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 285/62 obręb 0002 Bieruń Stary, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte, w ramach inwestycji: „Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku cieku Stawowego, zamknięcie (zarurowanie) koryta na odcinku od ul. Krakowskiej w Bieruniu z przebudową rurociągów tłocznych z pompowni odwadniających z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej” .

 

 

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje:

 

- przebudowę koryta cieku Stawowy poprzez jego zarurowanie rurociągiem o średnicy DN1400 na długości ok. 633 m, tj. na odcinku od ujścia do rzeki Mlecznej do wylotów rurociągów tłocznych KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” z pompowni odwadniających tereny bezodpływowe dalszej części zlewni Stawowego, wraz z  wykonaniem drenażu odprowadzającego wody gruntowe do projektowanego rurociągu,

 

- przebudowę wylotów ww. rurociągów tłocznych i wylotów kanalizacji deszczowych, a także prowadzonej przez wody Stawowego kładki dla pieszych oraz linii energetycznej.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 listopada 2016 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.