banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 17.03.2017  r.


EZ /IP-IR-370-3/17

Wg   rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
"Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II",
obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:
1) modernizacja śluzy Nowa Wieś,
2) modernizacja śluzy Sławięcice.
- ogłoszonego w D.U.U.E. 2017/S 053-097371 z dnia  16.03.2017 r.    

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  dokonuje zmiany Formularza 3.1 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu zamieszczenia SIWZ z dnia 16.03.2017 r., która nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert.  
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.gliwce.rzgw.gov.pl oraz  w załączniku poniżej zmienioną wersje Formularza 3.1 do SIWZ - JEDZ.

Załącznik:

- JEDZ (3-17) wersja 17.03.2017r.zip

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.1)    EZ a/a;
2)    IP-IR w/m
3)    Strona internetowa ;
4)    tab. ogłoszeń;