Home
22.10.15
Obwieszczenie nr 2/2015 z dnia 21.10.2015
There are no translations available.

Zmiana "Obwieszczenia" nr 2/2015 z dnia 15.10.2015r. Dyrektora RZGW Gliwice na Obwieszczenie nr. 2/2015 z 21.10.2015 w sprawie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Koncepcji naprawy i modernizacji Kanału Gliwickiego wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

- obwieszczenie nr 2/2015 z dnia 21.10.2015

- opracowanie "Prognoza oddziaływania na środowisko koncepcji Modernizacji Kanału Gliwickiego"

- formularz składania uwag

- Koncepcja wraz z analizą wariantów i ich kosztów wraz z mapami

 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 08/2015
There are no translations available.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 08/2015
z dnia 13.11.2015 r.
Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.
1)    Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.
a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
2)    Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
3)    Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
a)    Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie od 6:00 do 22:00  bez niedziel i świąt.
b)    Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:30 do 21:30  Przerwa: 13:30 – 14:30
4)    W sezonie nawigacyjnym 2015 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
a)    Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
b)    Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)
Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
5)    Planowane zamknięcie śluz
Brak
6)    Planowane zamknięcie dla żeglugi śródlądowych dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Gliwicach w sezonie nawigacyjnym 2015 r.
a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 –  planowane zamknięcie od 13-12-2015 r.
b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 – planowane zamknięcie od 13-12-2015 r.
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – planowane zamknięcie 20-12-2015 r.
d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – planowane zamknięcie 20-12-2015 r.
7)    Utrudnienia na szlaku związane  z obniżeniem zwierciadła wody
Brak
8)    Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
a)    Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
b)    Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa  120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
d)    Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi

Written by Marcin Nowak   
 
23.11.15
Jazy jak nowe - jest bezpieczniej!
There are no translations available.

Śluza Rudziniec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach remontuje jazy na śląskich i opolskich rzekach, którymi administruje. Takie prace nie omijają też obiektów na Kanale Gliwickim. Oznacza to, że budowle hydrotechniczne, których zadaniem jest przepuszczanie nadmiaru wody w korycie czy jej okresowe piętrzenie, będą w pełni sprawne. Tym samym wzrasta bezpieczeństwo mieszkańców i terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. Wszystko dlatego, że jazy zwykle przegradzające w poprzek dany ciek, usprawniają przepływ wód wezbraniowych, lodu, czy konarów powalonych drzew, niesionych przez nurt wody. Jazy służą również zasileniu kanałów żeglownych czy odcinków rzek, na których odbywa się żegluga. Jaz piętrzy wodę i kieruje ją poniżej (do kanału lub koryta innego cieku).

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
26.11.15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa 2 szt. ciagników rolniczych (21-15)
There are no translations available.


Gliwice, 26.11.2015  r.


EZ/ JRP-TKG-370-21/15                                
Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 2 szt. ciągników rolniczych wraz z dodatkowym osprzętem i wyposażeniem, w ramach projektu pn. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej.”

1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2  złożoną przez :

P.H.U.P „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o.
98-337 Strzelce Wielkie
Ul. Częstochowska 3
Cena ofertowa (brutto)  -  687 570 zł
Gwarancja – 18 miesięcy

Uzasadnienie:
Oferta nr:  2 jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:  

1.URSON
Zdzisław Wróbel
34-122 Wieprz, ul. Pogodna 1
Liczba punktów (kryterium cena 95%) - 94,68 pkt.
Liczba punktów (kryterium gwarancja 5%) - 5 pkt
Łączna liczba punktów - 99,68 pkt.  

2 .P.H.U.P „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o.
98-337 Strzelce Wielkie
Ul. Częstochowska 3 
Liczba punktów (kryterium cena 95%) - 95 pkt.
Liczba punktów (kryterium gwarancja 5%) - 5 pkt
Łączna liczba punktów - 100 pkt.  


Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3 a  ustawy Pzp.

Rozdzielnik :

1.URSON Zdzisław Wróbel, ul. Pogodna 1, 34-122 Wieprz , fax 33 843 61 32 miał: mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. P.H.U.P. „AGROS-WROŃSCY” ,Sp z o.o.  ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie, mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , fax 34 311 07 82/ 34 364 78 68  
3. RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń
4.  Strona internetowa  RZGW
5.  JRP-TKG – w miejscu
6.  EZ - a/a

Written by Elżbieta Plucińska   
Last Updated on Thursday, 26 November 2015 14:40
 
PDF PDF Print Print E-mail E-mail Up
 
Trwają konsultacje społeczne aPGW
There are no translations available.

W ubiegłym tygodniu w regionach wodnych, administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyły się spotkania konsultacyjne, dotyczące aktualizacji planów gospodarowania wodami. Kolejno w Katowicach i Gliwicach poruszano kluczowe kwestie, które znalazły się w projekcie tych dokumentów planistycznych, opracowywanych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) dla obszarów dorzeczy przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Uczestnicy spotkań mieli okazję do dyskusji w gronie ekspertów. Tym co wzbudzało szczególne zainteresowanie była konieczność zdążania ku poprawie jakości wód w regionach wodnych oraz zasady derogacji dla wskazanych w projekcie dokumentu celów środowiskowych. Uczestnicy spotkań zwracali również uwagę na katalog inwestycji, które rozpatrywano pod kątem aPGW.
Równolegle z aPGW powstają prognozy oddziaływania na środowisko, które (analogicznie jak aPGW) podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Plany Gospodarowania Wodami zawierają m.in. charakterystykę obszaru danego dorzecza, wykaz obszarów chronionych, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz działań zawartych w Programie
wodno-środowiskowym kraju z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanowionych celów środowiskowych i możliwościach odstępstw, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.
Konsultacje społeczne projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami potrwają do 22 czerwca. Swoje uwagi do dokumentu można zgłaszać po przez formularz ze strony www.apgw.kzgw.gov.pl., www.konsultacjedlawody.pl.

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
29.06.15
Kanał Gliwicki odzyskuje dawny blask Śluzy Rudziniec i Kłodnica jak nowe!
There are no translations available.

Zakończył się proces modernizacji śluz Rudziniec i Kłodnica na Kanale Gliwickim. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach powierzył to zadanie firmie Skanska. Wartość prac remontowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to blisko 54 mln zł brutto.

Za sprawą szerokiego zakresu przeprowadzonych robót zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu na Kanale Gliwickim, sprawność obiektów i ich niezawodność, co było priorytetem realizacji projektu. Równolegle trwają prace o podobnym zakresie na śluzach w Łabędach i Dzierżnie, a aktualizowane są dokumenty projektowe dwóch pozostałych śluz Kanału Gliwickiego – informuje Stanisław Gruszczyński, zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Wód w RZGW w Gliwicach i Measured Authorised Officer projektu i dodaje:

- Śluza Rudziniec jest trzecią z sześciu śluz na Kanale Gliwickim i pierwszą w granicach administracyjnych woj. śląskiego – ma 71,5 m długości, 12 m szerokości, 6,25 m spadu, zaś wysokość ścian wynosi ponad 10 m. Obiekt jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Głowy górne śluzy po stronie północnej i południowej to monolityczne konstrukcje żelbetowe, pomiędzy którymi przebiega kanał łącznikowy zamykany zasuwą, służący do oszczędnościowego śluzowania. Ściany komór wykonane są z tzw. larsenów, jako ścianki szczelne. Zarówno górne jak również dolne wrota poruszane są mechanicznie za pomocą napędu elektrycznego. Awanporty- miejsca, w którym jednostki oczekują na śluzowanie, wyposażone są w wyremontowane stalowe pale (tzw. dalby).

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
16.10.15
Obwieszczenie nr 2/2015 z dnia 15.10.2015r. opracowaniu "Prognozy oddziaływania na środowisko koncepcji Kanału Gliwickiego" w ramach zadania: Wykonanie prac przygotowawczych dla projektu "Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze" POiŚ 7.5-20
There are no translations available.

Obwieszczenie nr 2/2015 z dnia 15.10.2015r. opracowaniu "Prognozy oddziaływania na środowisko koncepcji Kanału Gliwickiego" w ramach zadania: Wykonanie prac przygotowawczych dla projektu "Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze" POiŚ 7.5-20

Załączniki:

- obwieszczenie nr 2/2015

- opracowanie "Prognoza oddziaływania na środowisko koncepcji Modernizacji Kanału Gliwickiego"

 

 

 
27.10.15
Rozpoczęły się konsultacje społeczne prognoz oddziaływania na środowisko dla planów przeciwdziałania skutkom suszy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
There are no translations available.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne prognoz oddziaływania na środowisko dla planów przeciwdziałania skutkom suszy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, dostępnymi pod adresem:

http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/plan-przeciwdziaania-skutkom-suszy

Written by Linda Hofman   
 
Obradowała Rada Gospodarki Wodnej!
There are no translations available.

Rady Gospodarki Wodnej

16 maja w Centrum Badawczo-Edukacyjnym „EkoCentrum” w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się wspólne posiedzenie 
Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. W obradach uczestniczyły również Stałe Komisje
ds. Udziału Społecznego.
Spotkanie było okazją, by zapoznać się z modelem hydrologicznym zlewni bezpośredniej Zbiornika Goczałkowickiego, planami zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych, stanem zaawansowania prac i terminami wykonania. Uczestnicy poznali też wyniki badań procesu zalądowania zbiornika w aspekcie weryfikacji jego pojemności i oceny stanu jakościowego. W czasie posiedzenia omówiono także usługi ekosystemów i mechanizmy decydujące o jakości wody w zbiorniku zaporowym. Nie zabrakło miejsca na rozważania, dotyczące baz danych i wizualizacji informacji, a wśród referujących znaleźli się mgr Joanna Czekaj, dr inż. Antoni Bojarski, mgr inż. Karolina Rokita, dr Damian Panasiuk, dr hab. Piotr Łaszczyca i Jacek Długosz.
W czasie dyskusji zastanawiano się nad możliwością przełożenia tych cennych doświadczeń na zbiornik wodny Przeczyce. Nie zabrakło też miejsca na omówienie bieżących spraw regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
Ruszają konsultacje społeczne projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami!
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami, opracowanego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Proces konsultacji społecznych tych jednych z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju, będzie trwał od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r. Dokumenty podlegające konsultacjom dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl, w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 2 (pok. 309, II piętro) oraz w siedzibie KZGW w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany" obejmująca m.in. regionalne seminaria, spotkania edukacyjne, konkursy, spotkania grup eksperckich, Krajowe Forum Wodne oraz konferencje w poszczególnych regionach wodnych.

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym nt. PGW – pobierz broszurę.


 

logo

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Written by Linda Hofman   
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 19

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information