Home
Ruszają konsultacje społeczne projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami!
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami, opracowanego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Proces konsultacji społecznych tych jednych z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju, będzie trwał od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r. Dokumenty podlegające konsultacjom dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl, w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 2 (pok. 309, II piętro) oraz w siedzibie KZGW w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany" obejmująca m.in. regionalne seminaria, spotkania edukacyjne, konkursy, spotkania grup eksperckich, Krajowe Forum Wodne oraz konferencje w poszczególnych regionach wodnych.

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym nt. PGW – pobierz broszurę.


 

logo

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Written by Linda Hofman   
 
25.03.15
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2015
There are no translations available.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2015
z dnia 25.03.2015 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.


1)    Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2015 r. :  13-04-2015r.


a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III


b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II


c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III


d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia

Written by Marcin Nowak   
Last Updated on Wednesday, 25 March 2015 12:24
Read more...
 
Końcowe zamknięcie żeglugi na rzece Odrze 2014 r
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na rzece Odrze w km 55+000 – 98+600 z dniem 24-12-2014 r..

 
31.10.14
Przybliżyliśmy zagadnienia związane z aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami!
There are no translations available.

W miniony czwartek, 30 października, spotkaniem w Bielsku-Białej zakończył się cykl seminariów informacyjnych, poprzedzających proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Spotkania zorganizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, zarządzająca wodami w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki. Celem seminariów było wprowadzenie uczestników do zagadnień planów gospodarowania wodami, objaśnienie w przystępny sposób niejasnych kwestii oraz zwrócenie uwagi na szczególnie istotne problemy, jak również usystematyzowanie tych zagadnień. Każdemu z czterech spotkań (w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Bielsku-Białej) towarzyszyła dyskusja, w trakcie której przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, użytkownicy wód oraz mieszkańcy regionu z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego, podzielili się swoimi wątpliwościami i mieli okazję, by bliżej poznać elementy tworzące PGW, czyli podstawowe dokumenty planistyczne według Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podlegają one przeglądowi i aktualizacji co 6 lat.

 

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
Obradowały Komitety Sterujące Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry
There are no translations available.

Spotkaniem Komitetów Sterujących Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w dniach 24 i 25 listopada 2014r. zakończyły się przewidziane na ten rok obrady organów, opracowujących Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla naszych regionów wodnych. Począwszy od spotkania otwierającego, które odbyło się 5 września w Katowicach, regularnie pracowały Zespoły Planistyczne Zlewni i Grupy Planistyczne, których członkowie: reprezentanci miast i gmin, zainteresowanych instytucji i środowisk, przedstawiciele licznych instytucji z terenu województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego, pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach proponowali rozwiązania, mające na celu zarządzanie ryzykiem powodziowym.
W ostatni poniedziałek i wtorek w czasie posiedzeń Komitetów Sterujących Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, którym przewodniczy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Tomasz Cywiński poznano stan prac nad powstającymi „Niezawodnymi planami”. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz pracownicy RZGW w Gliwicach, którym zaprezentowano analizę zidentyfikowanych zagrożeń i zdiagnozowanych problemów oraz miejsc newralgicznych w Regionach Wodnych, wyznaczonych na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. W trakcie posiedzenia Komitetów Sterujących omówiono także instrumenty prawno-finansowe (ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi, zasady gospodarowania obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, kompensacja oddziaływań społecznych związanych z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych), instrumenty analityczne (m.in. system gromadzenia i analizowania danych o przebiegu powodzi, zagrożeniach, szkodach i stratach) oraz instrumenty informacyjne i edukacyjne, których rolą będzie wpieranie zarządzania ryzykiem powodziowym.

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
23.12.14
Ostatnie w tym roku spotkanie Rad Gospodarki Wodnej już za nami!
There are no translations available.

 

 

 

 

W piątek, 19 grudnia w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się ostatnie w mijającym już 2014 r., wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. W atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestnicy spotkania poznali szczegóły, dotyczące prac nad najważniejszymi projektami, realizowanymi w Regionach Wodnych, administrowanych przez gliwicki RZGW w 2014 r.

 

 

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
02.02.15
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia
There are no translations available.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

Szczegółowo opisanego w dokumentach przetargowych (załącznikach)

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

Written by Piotr Kołtowski   
Last Updated on Monday, 02 February 2015 15:06
Read more...
 
PDF PDF Print Print E-mail E-mail Up
 
Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby JRP
There are no translations available.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

po uwzględnieniu informacji o wycofaniu się z powodu pomyłki przy wycenie z realizacji zamówienia na dostawę sondy ręcznej DPL oferenta „BlueSoft” Jerzy Spólnicki, Grzegorz Rutkowski, Łukasz Matura Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 182 ostateczny wynik postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego udostępniony jest na naszym serwerze.

 

 
Nasze regiony wodne mają już projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy!
There are no translations available.

Choć ekstremalne zjawiska meteorologiczne nie są niczym nadzwyczajnym w klimacie Polski, eksperci w ostatnim czasie wskazują na zwiększenie częstotliwości ich występowania. Jednym z takich zjawisk jest susza. Co więcej, ze względu na złożoność, zalicza się ją do szczególnie uciążliwych. Skutki suszy są bowiem odczuwalne nawet przez kilka lat, a symptomy występowania często dają o sobie znać zbyt późno. Stąd tak ważne jest, by susze poznać i identyfikować oraz zapobiegać ich ewentualnym konsekwencjom jak najlepiej. Służyć temu będą powstające właśnie Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
Takie dokumenty, mające na celu identyfikację i hierarchizację obszarów zagrożonych przez występowanie okresów suchych oraz opracowanie scenariusza działań, łagodzącego negatywny wpływ suszy, powstają dla wszystkich regionów wodnych w kraju i prace nad nimi, zgodne z nową metodyką KZGW w Warszawie realizowane są również w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Po raz pierwszy w kraju eksperci w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki zmierzyli się z zagadnieniami towarzyszącymi suszy w tak szerokim i interdyscyplinarnym zakresie, a o efektach swojej pracy dyskutowali wraz z zainteresowanymi przedstawicielami władz samorządowych, licznych instytucji i środowisk w czasie spotkań wspierających proces konsultacji społecznych projektów Planów. 10 i 11 marca w Gliwicach i Katowicach uczestnicy konferencji poznali analizy rozkładu zagrożenia suszą na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach a także zaproponowany katalog działań, których realizacja zminimalizuje skutki ewentualnej suszy.
Biorąc pod uwagę rozliczne czynniki eksperci zaproponowali zbiór działań technicznych (inwestycji krótko i długotrwałych) oraz nietechnicznych (również krótko i długotrwałych), których realizacja przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy. Wśród proponowanych w projektach Planów rozwiązań znalazły się m.in.: zwiększenie retencji leśnej i na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych, budowa małych zbiorników retencyjnych w pobliżu pól uprawnych, budowa sieci kanałów, stworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy, opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych.
Projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki są dostępne na stronie internetowej www.suszagliwice.mggp.com.pl. Korzystając z formularza uwag, zamieszczonego na stronie można zgłaszać swoje wnioski, dotyczące Planów do 13 maja br. Wypełniony formularz można również złożyć w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. H. Sienkiewicza 2.

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
16.03.15
(2-15) zmiana terminu składania ofert- Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni rz. Przemszy
There are no translations available.


Gliwice, 16.03.2015r

EZ/ NZP- 370 – 2 /15/4/

WG   ROZDZIELNIKA 

Dotyczy:     przetargu  nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.:
„Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”
- ogłoszonego w Dz.U.U.E.  2015/S  027 – 045556 dnia 07.02.2015r


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - na podstawie art.38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.
- aktualny termin składania ofert i wniesienia wadium – do godz. 12:00 dnia 26.03.2015r;
- otwarcie ofert  - godz. 12:30 dnia 26.03.2015r. Written by Elżbieta Plucińska   
Last Updated on Monday, 16 March 2015 11:11
 
PDF PDF Print Print Up
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 15

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information