Home
Ruszają konsultacje społeczne projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami!
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami, opracowanego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Proces konsultacji społecznych tych jednych z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju, będzie trwał od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r. Dokumenty podlegające konsultacjom dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl, w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 2 (pok. 309, II piętro) oraz w siedzibie KZGW w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany" obejmująca m.in. regionalne seminaria, spotkania edukacyjne, konkursy, spotkania grup eksperckich, Krajowe Forum Wodne oraz konferencje w poszczególnych regionach wodnych.

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym nt. PGW – pobierz broszurę.


 

logo

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Written by Linda Hofman   
 
16.04.15
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2015
There are no translations available.

z dnia 15.04.2015 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

Written by Marcin Nowak   
Read more...
 
Konkurs Pisemny - I PŁAWNIOWICE na dzierżawę nieruchomości
There are no translations available.

RZGW Gliwice ogłosza  Konkurs Pisemny - I PŁAWNIOWICE na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie pola campingowego - dz. 648/161, 374/162, 557/176 obr. Niewiesze

Ogłoszenie

Written by Tomasz Cygan   
 
31.10.14
Przybliżyliśmy zagadnienia związane z aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami!
There are no translations available.

W miniony czwartek, 30 października, spotkaniem w Bielsku-Białej zakończył się cykl seminariów informacyjnych, poprzedzających proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Spotkania zorganizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, zarządzająca wodami w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki. Celem seminariów było wprowadzenie uczestników do zagadnień planów gospodarowania wodami, objaśnienie w przystępny sposób niejasnych kwestii oraz zwrócenie uwagi na szczególnie istotne problemy, jak również usystematyzowanie tych zagadnień. Każdemu z czterech spotkań (w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Bielsku-Białej) towarzyszyła dyskusja, w trakcie której przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, użytkownicy wód oraz mieszkańcy regionu z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego, podzielili się swoimi wątpliwościami i mieli okazję, by bliżej poznać elementy tworzące PGW, czyli podstawowe dokumenty planistyczne według Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podlegają one przeglądowi i aktualizacji co 6 lat.

 

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
Obradowały Komitety Sterujące Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry
There are no translations available.

Spotkaniem Komitetów Sterujących Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w dniach 24 i 25 listopada 2014r. zakończyły się przewidziane na ten rok obrady organów, opracowujących Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla naszych regionów wodnych. Począwszy od spotkania otwierającego, które odbyło się 5 września w Katowicach, regularnie pracowały Zespoły Planistyczne Zlewni i Grupy Planistyczne, których członkowie: reprezentanci miast i gmin, zainteresowanych instytucji i środowisk, przedstawiciele licznych instytucji z terenu województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego, pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach proponowali rozwiązania, mające na celu zarządzanie ryzykiem powodziowym.
W ostatni poniedziałek i wtorek w czasie posiedzeń Komitetów Sterujących Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, którym przewodniczy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Tomasz Cywiński poznano stan prac nad powstającymi „Niezawodnymi planami”. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz pracownicy RZGW w Gliwicach, którym zaprezentowano analizę zidentyfikowanych zagrożeń i zdiagnozowanych problemów oraz miejsc newralgicznych w Regionach Wodnych, wyznaczonych na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. W trakcie posiedzenia Komitetów Sterujących omówiono także instrumenty prawno-finansowe (ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi, zasady gospodarowania obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, kompensacja oddziaływań społecznych związanych z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych), instrumenty analityczne (m.in. system gromadzenia i analizowania danych o przebiegu powodzi, zagrożeniach, szkodach i stratach) oraz instrumenty informacyjne i edukacyjne, których rolą będzie wpieranie zarządzania ryzykiem powodziowym.

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
23.12.14
Ostatnie w tym roku spotkanie Rad Gospodarki Wodnej już za nami!
There are no translations available.

 

 

 

 

W piątek, 19 grudnia w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się ostatnie w mijającym już 2014 r., wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. W atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestnicy spotkania poznali szczegóły, dotyczące prac nad najważniejszymi projektami, realizowanymi w Regionach Wodnych, administrowanych przez gliwicki RZGW w 2014 r.

 

 

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
16.03.15
(2-15) zmiana terminu składania ofert- Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni rz. Przemszy
There are no translations available.


Gliwice, 16.03.2015r

EZ/ NZP- 370 – 2 /15/4/

WG   ROZDZIELNIKA 

Dotyczy:     przetargu  nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.:
„Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”
- ogłoszonego w Dz.U.U.E.  2015/S  027 – 045556 dnia 07.02.2015r


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - na podstawie art.38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.
- aktualny termin składania ofert i wniesienia wadium – do godz. 12:00 dnia 26.03.2015r;
- otwarcie ofert  - godz. 12:30 dnia 26.03.2015r. Written by Elżbieta Plucińska   
Last Updated on Monday, 16 March 2015 11:11
 
PDF PDF Print Print Up
 
Otwarcie żeglugi
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 13-04-2015 r.:

 

  • Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.
  • Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 z głębokością tranzytową 180cm
  • Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
  • Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 140 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

 

Godziny otwarcia śluz żeglugowych w sezonie nawigacyjnym 2015 r.: Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt. Od dnia 26 kwietnia do 31 października 2015 r. śluzy na Kanale Gliwickim - codziennie w godz. 6:00 – 22:00 Zabytkowa śluza Koźle – otwarta dla żeglugi

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

Written by Marcin Nowak   
 
15.04.15
Trwają prace nad sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP
There are no translations available.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:


- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły  (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Wisły (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły);
- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry;
- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym PZRP dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy).


Projekty planów zostały opublikowane pod koniec grudnia 2014 r. na stronie http://www.powodz.gov.pl, dedykowanej rozpowszechnianiu informacji na ich temat oraz wspierającej proces półrocznych konsultacji społecznych i ustawowy obowiązek zapewniania udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów.
Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania zakłada się dwuetapowy proces konsultacji społecznych. Etap I konsultacji będzie miał charakter informacyjno-edukacyjny (w celu podniesienia świadomości i wiedzy na temat prowadzonych analiz środowiskowo-społecznych), natomiast Etap II stanowiły będą formalne konsultacje projektów prognoz, nad którymi prace będą trwały do końca czerwca 2015 r. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej przewidziano na styczeń 2015 r. i w założeniu ma ona trwać do końca projektu, tj. do dnia 30 listopada 2015 r. Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem strony http://www.powodz.gov.pl. Etap formalnych konsultacji projektów prognoz przewidziano na lipiec 2015 r.


Zapraszamy do czynnego włączenia się w proces konsultacji, zarówno samych projektów PZRP, jak i prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

Written by Linda Hofman   
 
PDF PDF Print Print E-mail E-mail Up
 
Obradowała Rada Gospodarki Wodnej!
There are no translations available.

Rady Gospodarki Wodnej

16 maja w Centrum Badawczo-Edukacyjnym „EkoCentrum” w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się wspólne posiedzenie 
Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. W obradach uczestniczyły również Stałe Komisje
ds. Udziału Społecznego.
Spotkanie było okazją, by zapoznać się z modelem hydrologicznym zlewni bezpośredniej Zbiornika Goczałkowickiego, planami zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych, stanem zaawansowania prac i terminami wykonania. Uczestnicy poznali też wyniki badań procesu zalądowania zbiornika w aspekcie weryfikacji jego pojemności i oceny stanu jakościowego. W czasie posiedzenia omówiono także usługi ekosystemów i mechanizmy decydujące o jakości wody w zbiorniku zaporowym. Nie zabrakło miejsca na rozważania, dotyczące baz danych i wizualizacji informacji, a wśród referujących znaleźli się mgr Joanna Czekaj, dr inż. Antoni Bojarski, mgr inż. Karolina Rokita, dr Damian Panasiuk, dr hab. Piotr Łaszczyca i Jacek Długosz.
W czasie dyskusji zastanawiano się nad możliwością przełożenia tych cennych doświadczeń na zbiornik wodny Przeczyce. Nie zabrakło też miejsca na omówienie bieżących spraw regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Written by Linda Hofman   
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 16

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information