banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 24.08.2017 r.EZ /IP-IR-370-10/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”
- ogłoszonego w D.U.U.E. 2017/S 141-290107 z dnia  26.07.2017 r.    


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie:

W nawiązaniu do zapisów pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach:
1.    dot. Formularza Cenowego – prosimy o wyjaśnienie i korektę załączonego formularza cenowego dla Fazy I poz. 20-22 kolumna 7 ilość miesięcy – Zamawiający wskazał dla tych pozycji liczbę 37 – czy jest to właściwa ilość miesięcy?
Jeśli nie to prosimy o odpowiednią korektę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wskazana w poz. 20-22 w kolumnie 7 Formularza Cenowego liczba 37 to właściwa ilość miesięcy dla Fazy I (Faza robót budowlanych przy modernizacji śluzy Nowa Wieś i Sławięcice wraz z okresem przygotowania do odbioru, rozruchem i przekazaniem do eksploatacji)

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.