banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Przebieg prac

 

Podstawy prawne realizacji projektu:


Celem rozpoczęcia realizacji inwestycji, koniecznym było uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych:

 

  • Decyzja Ministra Środowiska z dn. 9.11.1999r. Akceptacja Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy zb. Racibórz (znak ZWiu-211-XIX-ll/99).
  • Decyzja Ministra Środowiska z dnia 1.07.2002. Akceptacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (znak DG/Kdgi/AS/489-1034).3.
  • Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 5.07.2004r. w sprawie ustalenia lokalizacji zbiornika Racibórz
  • na rzece Odrze w woj. śląskim z rygorem natychmiastowej wykonalności znak (RR-B . I I / I D / 7 1 1 1 / 9 3 / 0 4 r).
  • Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 21.09.2004r. utrzymująca w mocy, decyzję Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji zbiornika Racibórz, zaskarżoną przez mieszkańców wsi Nieboczowy, reprezentowanych przez Społeczny Komitet (znak BP5k 025-120/04/2173).5.
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8.02.2006r. oddalający skargę mieszkańców wsi Nieboczowy na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego —zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz (sygn. akt IV S.A./Wa 926/04).
  • Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji z dnia 7.09.2010r.
  • Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ -oa.4204.1.2011 z dnia 30.06.2011r.
  • Decyzja dotycząca pozwolenia wodnoprawnego nr 74/D/NN/12, wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z marca 2012 r.
  • Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji nr 1/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. stała się ostateczna z dniem 12 stycznia 2013 r.

 

Realizacja budowy


Umowa na budowę zbiornika pomiędzy RZGW w Gliwicach a firmą DRAGADOS (Hiszpania) została zawarta 18 czerwca 2013r., Polecenie Rozpoczęcia Robót Wydano 15 lipca 2013. Aktualnie, od 3.09.2016r., funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma AECOM.

 

Opis prowadzonych robót Budowy Zbiornika – stan na koniec II kwartału 2016r.


Prowadzone są roboty na terenie wszystkich trzech zapór - czołowej, prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej, oraz na terenie czaszy zbiornika. W zakresie prowadzonych robót jest m.in. wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi na pozostałych do wzmocnienia odcinkach (około 20% długości zapór). Realizowane są roboty przy wznoszeniu korpusów nasypów zapór z naturalnych materiałów sypkich – pospółki oraz przypora z gruntów spoistych - z gliny przydatnej do budowy nasypów. Zaawansowanie prac przy wznoszeniu nasypów z gruntów sypkich na zaporze czołowej sięga 30% na zaporze lewobrzeżnej 39% zaś na zaporze prawobrzeżnej 55%. Prowadzone są roboty ubezpieczeniowe tj. wykonanie narzutów kamiennych oraz koszy siatkowo – kamiennych na kanale doprowadzającym i odpływowym. Na budowli przelewowo – spustowej realizowane są roboty żelbetowe przyczółków, filarów oraz murów oporowych – wykonano ok. 51% (ułożono ok. 20300m3 betonu). Zrealizowano ok. 76% (ułożono ok. 6841m3 betonu) segmentów niecki wypadowej. Zakończono roboty związane z dalbami zarówno od wody górnej jak i dolnej. Na budowli upust do Odry Miejskiej wykonano ścianki szczelne oraz rozkop w ściankach.

Zasadnicze roboty z zasypami starorzeczy i wyrobisk pożwirowych na zaporach lewobrzeżnej i prawobrzeżnej zostały zakończone, kontynuowane w tym zakresie są roboty na zaporze czołowej. Wykonywane są roboty żelbetowe progów stabilizujących na rowie zbiorczym Tworków. Wykonawca realizuje również roboty związane z budową przepustów P1, P2, P4 – roboty żelbetowe oczepów, montaż konstrukcji z blachy falistej oraz wykonywanie zasypki konstrukcyjnej. W zakresie Obiektu nr 4 – Zaplecze Eksploatacyjne Zbiornika – wykonano zasadnicze roboty, natomiast cześć wyposażenia zaplecza możliwa będzie do realizacji po zakończeniu robót związanych z budową zapór oraz budowli. W czaszy zbiornika prowadzone są roboty z umocnieniem wysp - rozpoczęto wykonywanie ścieli faszynowej z zabudową kiszek faszynowych na skarpach wysp, a także wykonanie narzutu kamiennego i humusowanie. Na bieżąco wykonywane są rozbiórki obiektów kubaturowych w czaszy zbiornika.