banerek

Home Region Wodny Kataster Wodny Co to jest kataster wodny ?
26.04.2010

Co to jest kataster wodny?Zawartość katastru wodnego określa art. 153 Prawa wodnego.


Rozdział 6
Kataster wodny
Art. 153

 

 

 1. Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, składającym się z dwóch działów (Dział I i Dział II).

 2. W Dziale I katastru wodnego gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące:

  1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych;
  1a) przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;
  2) zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód;
  3) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych;
  4) wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej;
  5) źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych;
  6) stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych;
  7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);
  8) użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód;
  9) pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody;
  9a) ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach, o których mowa w pkt 9;
  10) urządzeń wodnych;
  11) stref i obszarów ochronnych oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ustanowionych na podstawie ustawy;
  11a) obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2
  12) spółek wodnych.

   

 3. Dział II katastru wodnego zawiera:
  1) program wodno-środowiskowy kraju;
  2) plany, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-3;
  3) listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14.
 4. Źródłem danych katastru wodnego w zakresie nieruchomości jest ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.17)).

 

Wpisany przez Linda Hofman   
Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 05:43
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information