Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik Przeczyce

 

Śluza Rudziniec jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,5 m,
 • szerokość użyteczna komór 12,0 m,
 • wysokość ścian komór 10,05 m.

 

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał łącznikowy, zamykany zasuwą, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są jako Larssenowska ścianka szczelna zakotwiona ściągami. Kierownice awanportu górnego oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu „Z” (Klockner) i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownicami awanportu dolnego są ścianki szczelne kotwione z grodzic G 62. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

 

 

Zbiornik Przeczyce

 

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice

 • przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:
 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • przebudowa i remont odcinków kierownic awanportu dolnego i górnego znajdujących się w obrębie gródz,
 • remont i rekonstrukcja betonów głów dolnych i górnych w pasie przylegającym do zamknięć remontowych.
 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • remont i rekonstrukcję betonów głów górnej i dolnej,
 • remont części podziemnej budynku sterowni głównej,
 • remont elementów konstrukcyjnych części nadziemnej budynku sterowni głównej,
 • remont maszynowni na głowach,
 • remont dna komór,
 • remont stalowych ścian komór śluz,
 • wzmocnienie gruntu metodą wibroflotacji oraz porządkowanie terenu wzdłuż ścian śluzy,
 • wykonanie kanałów kablowych,
 • wykonanie konstrukcji nowej komory wlotowej rurociągu zrzutowego,
 • adaptacja części podziemnej istniejącej pompowni na wylot rurociągu zrzutowego,
 • remont stalowych ścianek szczelnych kierownic awanportów dolnego i górnego,
 • remont dalb w awanporcie dolnym i górnym oraz wymiana uszkodzonych dalb na nowe,
 • budowa dwóch pomostów w awanporcie dolnym,
 • doszczelnianie ścian awanportu dolnego metodą jet grouting
 • budowa przejścia kablowego pod dnem awanportu dolnego wraz ze studzienkami kablowymi na brzegach awanportu i cypla międzyśluzia.
 • konstrukcja nowego budynku socjalnego,
 • remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zasuwy kanału śluzowania oszczędnościowego wraz z osprzętem i remont istniejącego mechanizmu napędowego,
 • wykonanie zamknięcia remontowego kanału śluzowania oszczędnościowego,
 • demontaż istniejących konstrukcji stalowych wrót z segmentami na głowie górnej i głowie dolnej i ich napędów, wykonanie i montaż nowych konstrukcji wrót z segmentami oraz montaż ich wyremontowanych napędów i osprzętu,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • wykonanie i montaż zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących i wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie przejścia dla kabli pod komorami śluzy,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • oświetlenie zewnętrzne z energooszczędnymi oprawami LED,
 • semafory sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z lampami LED,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody awanportach,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonu),
 • system zliczania jednostek pływających,
 • system wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,
 • instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych i odgromowa w budynku głównym śluzy (sterowni) oraz w maszynowniach,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego w budynku sterowni,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

Zbiornik Przeczyce

Modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Rudzińcu zakończyła się 29 maja 2015 r. Obiekt został objęty I etapem procesu modernizacji Kanału Gliwickiego, zgodnie z umową nr POIS.07.05.00-00-003/10-00, której realizację współfinansowano ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Wartość prac remontowych wyniosła blisko 27 mln zł (netto).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko