banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

 1. ZAWIADOMIENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH Z DNIA 19 października 2015 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów oraz konsultacji społecznych prognoz oddziaływania na środowisko dla planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice

 2. Link do strony konsultacji www.zieloneoko.pl/susza

 

 

 

Udział społeczeństwa w opracowaniu planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych

 1. Obwieszczenie Nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – rozpoczęcie konsultacji społecznych projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki

 2. Link do strony konsultacji: https://suszarzgwgliwice.mggp.com.pl

 

Karta rozbieżności - zestawienie uwag i wniosków z konsultacji społecznych "Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki"

 

Obwieszczenie nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 1 kwietnia 2014r. - przystąpienie do sporządzenia projektu planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry, Czadeczki, harmonogramu i programu prac

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacjom społecznym podlega dokument pn. „Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki, który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, przewidzianych do realizacji przez Dyrektora RZGW Gliwice w związku z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Mapa poglądowa obszaru RZGW w Gliwicach wraz z podziałem na regiony wodne oraz województwa może być pobrana w formie elektronicznej: Mapa poglądowa obszaru RZGW w Gliwicach

 

Poniżej można pobrać dokument w wersji elektronicznej.

 

„Harmonogram i program prac..."

 

Zgodnie z art. 88s ust. 5 ustawy Prawo wodne, w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości harmonogramu i programu prac, zainteresowani mogą składać do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uwagi do ustaleń zawartych w tym dokumencie. W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 3 października 2014r. nie będą rozpatrywane.

 

DOKUMENTY UDOSTĘPNIANE SĄ DO WGLĄDU POD ADRESEM:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Wydział Planowania, Gospodarowania i Ochrony Wód oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Siedziba: ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice Piętro II, pok. 309 Dokumenty udostępnione są w godzinach 8:00:14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 777 49 65).

 

Wykaz dokumentów:

 

 • „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry”; „Pectore-Eco” Sp. z o.o.; 2013r.
 • „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”; „Pectore-Eco” Sp. z o.o.; 2012r.
 • „Charakterystyka zlewni Przemszy”; „Pectore-Eco” Sp. z o.o.; 2012r.
 • „Charakterystyka zlewni Kłodnicy”; „Pectore-Eco” Sp. z o.o.; 2012r.
 • „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I Region wodny Małej Wisły; MGGP; 2010r.
 • „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Region wodny Górnej Odry; MGGP; 2010r.
 • „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Region wodny Czadeczki; MGGP; 2010r.
 • Analiza występowania zjawiska suszy na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach; GIG Katowice; 2008r.

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów, można wnosić:

 

 • drogą elektroniczna na podany poniżej adres e-mail
 • drogą pocztową, na adres RZGW w Gliwicach z dopiskiem „konsultacje społeczne - susza "
 • osobiście w siedzibie KZGW.

W zbieraniu uwag pomocny będzie formularz składania uwag i wniosków: Formularz (wer. pdf)

 

DANE ADRESOWE:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Siedziba: ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ROZPATRYWANIA UWAG I WNIOSKÓW

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.)

Dział Vb - Ochrona przed suszą

 

Art. 88r.

 

1. Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.

2. Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

3. Plany przeciwdziałania skutkom suszy, o których mowa w ust. 2, zawierają:

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.

4. Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

 

Art. 88s.

 

1. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy, podają do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłoszenia uwag:

1) harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy;

2) projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany.

4. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

5. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości dokumentów, o których mowa w ust. 3, zainteresowani mogą składać odpowiednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach.

6. Aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się co 6 lat.

7. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy.

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235z późn. zm.)

 

Dział III Udział społeczeństwa w ochronie środowiska, Rozdział III Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

 

Art. 39.

 

1. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:

1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;

2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

3) możliwości składania uwag i wniosków;

4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania;

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, je-żeli jest prowadzone.

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą:

1) założenia lub projekt dokumentu;

2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.