Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik Przeczyce

Śluza Kłodnica jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Komora południowa była remontowana w latach 2003 - 2008. Komora północna wraz z awanportami objęta obecną modernizacją śluzy. Dodatkowo w ramach prac będzie ujednolicony układ sterowania i automatyki obu komór. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,8 m,
 • szerokość użyteczna komór 2 x 12,0 m,
 • wysokość ścian komór 14,15 m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał łącznikowy, zamykany zasuwą, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są z profili stalowych PEIN 40S jako ścianka szczelna, zakotwiona ściągami. Ściany nabrzeża górnego oraz cypel międzyśluzia wykonane są z profili larsenów typu Hoesch II stanowiących ściankę szczelną kotwioną ściągami. W awanporcie dolnym nabrzeża oraz ściany cypla, wykonane są w formie masywnej żelbetowej ściany typu L kotwionej ściągami stalowymi. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

 

Zbiornik Przeczyce

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • roboty kafarowe w awanporcie górnym: grodza budowlana i pomost z dalbą, w awanporcie dolnym : wykonanie grodzy budowlanej oraz dwu pomostów z dalbami,
 • roboty wyburzeniowe zniszczonych elementów głów śluzy i dna komory oraz demontaż zamknięć głównych i zniszczonego wyposażenia komunikacyjnego,
 • naprawa odtworzeniowa konstrukcji betonów komory północnej z wymianą wyposażenia technologicznego,
 • naprawy ścian stalowych komory północnej oraz betonów dna,
 • remont z przebudową pompowni w budynku głównym śluzy z wymianą agregatu pompowego i wykonaniem nowego rurociągu tłocznego z komorą zamknięć KZ1,
 • remont nabrzeży awanportu górnego oraz dolnego wraz z dalbami. Wzmocnienie nabrzeży awanportu górnego przy głowie górnej przesłoną wykonaną techniką jet grouting,
 • drogi i nawierzchnie utwardzone oraz ścieżki przy śluzie Kłodnica,
 • obiekty towarzyszące: jak nowoprojektowany budynek socjalny z parkingiem, remontowana maszynownia na G.D., projektowane pomosty w awanportach.
 • częściowy demontaż istniejących mechanizmów napędowych i konstrukcji stalowej segmentu na głowie górnej i zastąpienie ich nową konstrukcją segmentu z mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi,
 • częściowy demontaż istniejących mechanizmów napędowych zasuwy na głowie dolnej i zastąpienie ich mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • regeneracja powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych,
 • wykonanie zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących oraz wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i bramofonów),
 • system zliczania jednostek pływających,
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych w budynku maszynowni na głowie górnej,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

Zbiornik Przeczyce

Modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Kłodnicy zakończyła się 28 maja 2015 r. Obiekt został objęty I etapem procesu modernizacji Kanału Gliwickiego, zgodnie z umową nr POIS.07.05.00-00-003/10-00, której realizację współfinansowano ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Wartość prac remontowych wyniosła ponad 17 mln zł (netto).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko