banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Kąpieliska

 

Na obszarze działania RZGW w Gliwicach funkcjonują kąpieliska, których lokalizację obrazuje mapa. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. nr 44, poz. 253) stanowi wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Nowelizacja ustawy Prawo wodne wprowadziła m.in. definicje:

 

  • Kąpielisko – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
  • Profil wody w kąpielisku – zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających.

 

 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo wodne profile wody w kąpieliskach stały się elementem katastru wodnego. Ustawa nakłada na organizatorów kąpielisk obowiązek przekazywania aktualnych profili wody w kąpieliskach dyrektorowi właściwego terytorialnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej bierze także udział w opiniowaniu projektu uchwały rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk.

 

mapa z zaznaczonymi kąpieliskami na obszarze RZGW Gliwice

Mapa obrazuje lokalizację kąpielisk na obszarze RZGW w Gliwicach wg stanu na rok 2012.