banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2000/60/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz w celu efektywnego przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami, opracowano Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce - dokument jest dostępny do wglądu w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice.

 

W „Programie…” zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które należy zaangażować we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne za zapewnienie udziału społeczeństwa, formy, metody i narzędzia niezbędne w tym procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa.

 

Angażowanie społeczeństwa jedynie na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy), chociaż spełni wymóg formalny Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie będzie wystarczające dla uzyskania akceptacji społecznej w odniesieniu do działań opracowywanych i realizowanych w procesie wdrażania Dyrektywy. Dlatego działania związane z konsultowaniem i angażowaniem społeczeństwa we wdrażanie RDW przeprowadzane będą również na poziomie regionów wodnych. Poszczególne RZGW są więc odpowiedzialne za zorganizowanie i efektywne przeprowadzenie procesu udziału społeczeństwa na administrowanych obszarach.

 

Celem uszczegółowienia Programu krajowego w odniesieniu do obszaru regionów wodnych, wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zobligowane zostały do stworzenia programu regionalnego. Obecnie, wszelkie działania prowadzone przez RZGW w Gliwicach oparte są o zapisy „Programu udziału społeczeństwa w procesie planowania w gospodarowaniu wodami dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (aktualizacja na lata 2010-2015)” - dokument jest dostępny do wglądu w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice.

 

W programie rozpatrzono stan udziału społeczeństwa w procesie wdrażania RDW w I cyklu planistycznym, wskazano narzędzia przedmiotowego procesu oraz przedstawiono przewidywany harmonogram działań RZGW Gliwice, który pozwala odpowiednio przygotować i optymalne przeprowadzić proces konsultacji, w perspektywie lat 2010-2015, w odniesieniu do obszarów Regionów Wodnych: Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

 

 

Archiwum

„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej

w odniesieniu do obszarów regionów wodnych

Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - na rok 2006”


(z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009)

na podstawie: DOKUMENTU WZORCOWEGO „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów wodnych na rok 2006 z perspektywą na lata 2007-2009”
wypracowanego przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa przy DZW MŚ