banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Pliki do ściągnięcia

UWAGA - zgodnie z art. 552 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 2268 z późn. zm.), począwszy od IV kwartału 2018 roku podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać samodzielnie oświadczenia Wodom Polskim. Wzory oświadczeń zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html W celu ustalenia wysokości opłat, oświadczenia należy składać, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Oświadczenia należy przesyłać na adres właściwego Zarządu Zlewni

Sprawozdania za okres do końca III kwartału 2018 roku należy składać na dotychczasowych zasadach.

 

Tabele zawarte w formularzach (wykazach) wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Tabele dotyczące wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej, wypełnia się oddzielnie dla każdego ujęcia wody.


 

 
 
Powered by Phoca Download