Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 (PO IiŚ) Komisja Europejska przyjęła Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Jest to największy w historii Unii Europejskiej program, w ramach którego realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Głównym celem Programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Na realizację Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 zostanie przeznaczone ponad 37 mld euro, co stanowi ponad 40 procent całości środków polityki spójności dla Polski. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 28 mld euro (z Funduszu Spójności – ponad 22 mld euro, zaś z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - niemal 6 mld euro). Aż 19,4 mld euro zostało przeznaczone na realizację trzech priorytetów transportowych, co stanowi ponad 70% ogólnych środków przeznaczonych na PO IiŚ.

Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku

Priorytet ma na celu zwiększenie znaczenia ekologicznych gałęzi transportu. Przewiduje się, że efektem realizacji tego priorytetu będzie zwiększenie udziału w przewozie ładunków i osób gałęzi transportu alternatywnych w stosunku do transportu drogowego, a mianowicie transportu kolejowego, morskiego, intermodalnego oraz wodnego śródlądowego.

Działanie 7.5.- Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych Dzięki inwestycjom realizowanym w ramach działania powstrzymany zostanie regres polskiej żeglugi śródlądowej. Poprawią się warunki żeglugowe na istniejących drogach wodnych, realizowane będą także nowe inwestycje. W ramach działania na które przewidziano 80 mln euro z Funduszu Spójności realizowane będą następujące rodzaje projektów:

  1. modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry
  2. przebudowa przejść żeglownych
  3. udrożnienie toru wodnego
  4. ubezpieczenie brzegów wraz z robotami pogłębiarskimi
  5. zakup sprzętu do monitorowania ruchu statków uprawiających żeglugę na śródlądowych drogach wodnych
  6. przygotowanie projektów rezerwowych

http://www.pois.gov.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko