banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że zgodnie z wymogami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz Ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001r. - w ramach prac mających na celu zapewnienie udziału społeczeństwa (US) w procesie opracowywania planów gospodarowania wodami, niniejszym ZAPRASZA Państwa do włączenia się w ten proces w odniesieniu do terenu Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy stanowić będą jeden z podstawowych instrumentów zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi ich postanowienia uwzględnione będą w planach strategii rozwoju gospodarczego kraju, województwa i w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Uczestnictwo przedstawicieli grup docelowych szczególnie zainteresowanych zagadnieniami dot. gospodarki wodnej (instytucji, organów samorządowych, grup społecznych, związków, stowarzyszeń, etc.) stwarza możliwość wywierania istotnego merytorycznego wpływu na opracowywanie dokumentów, które w myśl art. 119 ust. 7 Prawa Wodnego zostaną poddane konsultacjom ze społeczeństwem w latach 2006-2009 tj. Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji, Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza oraz Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

 

 

Podając do publicznej wiadomości dokumenty wyliczone enumeratywnie w cytowanej powyżej normie prawnej w celu zgłaszania uwag przez wszystkich zainteresowanych osiąganiem celów środowiskowych - stwarzamy Państwu możliwość aktywnego udziału w opracowywaniu, a następnie - na dalszych etapach - w przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy /w odniesieniu do obszarów administrowanych przez RZGW Gliwice/.

W związku z powyższym uprzejmie Państwa informujemy o rozpoczęciu w dniu
22 grudnia 2006 r. sześciomiesięcznych konsultacji pierwszego z w/w dokumentów
tj.: Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji, który określa kolejność i przedziały czasowe wykonywania poszczególnych działań /w skali kraju/, mających na celu stworzenie planu gospodarowania wodami i w dalszej kolejności osiągnięcie dobrego stanu wód.

Celem umożliwienia szerokiemu gronu odbiorców zapoznania się z tym dokumentem, został on zamieszczony na stronie internetowej RZGW w Gliwicach pod adresem: www.rzgw.gliwice.pl w linku KONSULTACJE SPOŁECZNE. Drukowana wersja Harmonogramu i programu prac jest dostępna w siedzibie RZGW Gliwice.

W załączeniu przedstawiamy SYNTETYCZNĄ CHARAKTERYSTYKĘ TRZECH ETAPÓW konsultacji społecznych /WYKAZ DOKUMENTÓW, które należy przedłożyć do konsultacji, RAMY CZASOWE poszczególnych etapów, opis działań/.

Na stronie internetowej RZGW Gliwice zamieszczono również zbiór informacji, które pozwolą Państwu rozszerzyć wiadomości na temat zagadnień z zakresu udziału społeczeństwa (US) (ogólne informacje teoretyczne, PREZENTACJE MULTIMEDIALNE oraz sprawozdania ze spotkań przeprowadzanych w ramach praktycznej realizacji procesu US w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry oraz istotne dokumenty odnoszące się do US, takie jak: Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszarów Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - na rok 2006 - (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009), opracowanyna podstawie: DOKUMENTU WZORCOWEGO Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów wodnych na rok 2006 z perspektywą na lata 2007-2009 i aktualizację niniejszego Programu (tj. wersję tekstu opracowaną na rok 2007) - zgodnie, z którymi organizowany i przeprowadzany jest proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

Termin zakończenia konsultacji PIERWSZEGO z w/w dokumentów określono na 22 czerwca 2007 r. macie więc Państwo czas na zapoznanie się z nim i wniesienie ewentualnych uwag lub opinii, które następnie prosimy przesyłać:

  • listownie (wraz z wypełnioną ANKIETĄ) na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Dział NS; ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice;
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • za pomocą interaktywnego forum, które zostało zamieszczone w linku pt. KONSULTACJE SPOŁECZNE na stronie internetowej www.rzgw.gliwice.pl, pozwalającego na wymianę uwag i opinii pomiędzy uczestnikami przedmiotowego procesu w odniesieniu do dokumentów obligatoryjnie poddawanych konsultacjom.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dot. UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA zamieszczonymi na stronie internetowej oraz - w szczególności - do aktywnego wnoszenia uwag i opinii w odniesieniu do Harmonogramu i programu prac.

Zapewniamy, iż wszystkie zebrane uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane przez administrację odpowiedzialną za gospodarowanie wodami (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, właściwe terytorialnie regionalne zarządy gospodarki wodnej).

Zaangażowanie Państwa w proces konsultacji społecznych umożliwi dokonanie weryfikacji opracowywanych dokumentów w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie przedstawicieli szeroko rozumianego społeczeństwa, co przyczyni się niewątpliwie do udoskonalenia opracowywanych dokumentów.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu procesu udziału społeczeństwa w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry udzielą Państwu: Pani mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska /Kierownik Działu Obsługi Dyrekcji RZGW Gliwice/oraz Pani mgr Kornelia Broja /pracownik Działu Obsługi Dyrekcji RZGW Gliwice/:

  • osobiście (w siedzibie RZGW Gliwice; biuro 211; we wtorki i czwartki - w godzinach: 9-13);
  • pod numerem tel. 0-32 777-49-72,
  • drogą elektroniczną /e-mail/: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy!


dr inż. Franciszek Pistelok
Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach