banerek

GL.ZUZ.2.421.105.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie AQUA S.A. pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym wodociągiem w istniejącej rurze ochronnej stalowej posadowionej na zabudowanych niezależnie do konstrukcji obiektu mostowego, istniejących przyporach żelbetowych, nad korytem cieku Olszówka w ciągu ul. Junackiej w Bielsku – Białej oraz przejście projektowanym wodociągiem za pomocą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Olszówka w rejonie ul. Łącznej i Lakowej w Bielsku –Białej

GL.ZUZ.2.421.36.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie MADOR - Gadocha Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego R-59 w Jaworze

GL.ZUZ.2.421.45.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo – Produkcyjnego „SIGRO II” Sp. z o.o pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi zwiększonej ilości oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu w Strzemieszycach Małych, przy ul. Koksowniczej 2.

GL.ZUZ.2.421.135.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia

Firmie AQUA S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia wodociągiem cieku Starobielskiego II w km 3+715 w Bielsku – Białej metodą przewiertu sterowanego

GL.ZUZ.2.421.26.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mąka i Pani Agnieszce Kania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Granicznej w Międzyrzeczu Górnym

GL.ZUZ.2.421.40.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia

Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMBEST” Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych (wód popłuczkowych) z terenu stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie przy ul. Młyńskiej do rowu melioracyjnego R-G – (R-1) oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wraz z umocnieniem rowu

GL.ZUZ.2.421.58.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WS.6341.7.2014 z dnia 30.04.2014 r. dla Firmy Linoszczel Sp. z o.o., w zakresie parametrów technicznych ujęcia oraz w zakresie ilości poboru wód podziemnych z utworów jurajskich z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 4066/6 przy ul. Garbarskiej w miejscowości Wolbrom.

GL.ZUZ.2.421.132.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących Własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłowni EC-1, należącego do TAURON Ciepło sp. z o.o.

GL.ZUZ.2.421.186.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia linią średniego napięcia typu 3xXRUHAKXs 240 mm2 wału prawego rzeki Białej w km 0+636, wału lewego rzeki Białej w km 0+588, koryta rzeki Biała w km 0+655 oraz na wykonanie prac w strefie szczególnego zagrożenia powodzią dla przyłączenia firmy Budtor Bestwina na działkach nr 1121/4, 571/2, 578/10, 578/9, 573/40, 573/39, 573/35 obręb Kaniów, gmina Bestwina.

GL.ZUZ.2.421.14.2018.BD – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”.