banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Celem uzyskania zaangażowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i - tym samym - celem zwiększenia stopnia reprezentatywności poszczególnych grup społecznych (tzw. grup docelowych US) w skali regionów wodnych przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO utworzone zostały (zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa Wodnego oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW MW i GO) Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa.

W pracach Komisji uczestniczą wybrani członkowie Rad, jak również osoby spoza ich składu, tak - aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego.

Komisje posiadają kompetencje opiniodawczo-doradcze; wypracowane przez nie opinie muszą być poddane ostatecznie głosowaniu Rad - uzyskując w ten sposób zatwierdzenie – moc obowiązującą lub, w przypadku braku zatwierdzenia (akceptacji), pozostając jedynie niewiążącymi uwagami/wnioskami.)

Posiedzenia Komisji są zwoływane za pośrednictwem komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa z uwzględnieniem zaawansowania działań w ramach realizacji procesu US w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry wdrażania RDW na terenie regionu wodnego. Obligatoryjnie należy zwołać przynajmniej jedno posiedzenie Komisji - na poszczególnych etapach konsultowania dokumentów.

Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji.

Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkań oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są także za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osób z grup, które zrelacjonują jej efekty /przedstawią wnioski i ustalenia z prac grup/.

Wszelkie dokumenty poddawane konsultacji powinny być udostępniane członkom Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.