Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Śluza Dzierżno jest dwukomorowa o komorach bliźniaczych przedzielonych międzyśluziem. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,5m,
 • szerokość użyteczna komór 12,0m,
 • różnica poziomów wody przy normalnym piętrzeniu 10,3m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe, zdylatowane od konstrukcji komór i międzyśluzia. W głowie górnej śluzy zlokalizowany jest kanał oszczędnego śluzowania wraz z szybem. Ściany komór wykonane są z kształtowników stalowych Peine’a 40s jako ścianka szczelna zakotwiona ściągami. Międzyśluzie wykonane zostało jako dwukondygnacyjna żelbetowa konstrukcja zakończona od strony komór stalowymi ścianami z profili Peine’a 40s, posiadającymi trzy dylatacje i zdylatowana od głów. Kierownice awanportu górnego i dolnego oraz cyple międzykomorowe wykonane są ze stalowych brusów Larsena z oczepem i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • remont i rekonstrukcję betonów głów górnej i dolne,
 • remont międzyśluzia i galerii międzykomorowej,
 • remont części podziemnej budynku sterowni głównej,
 • remont dna komór,
 • remont stalowych ścian komór śluz,
 • zagęszczenie gruntu metodą wibroflotacji oraz porządkowanie terenu wzdłuż ścian komór,
 • remont stalowych ścianek szczelnych kierownic awanportów,
 • doszczelnianie nabrzeży w awanporcie metodą jet grouting
 • naprawa dalb w awanporcie dolnym i wykonanie nowych w awanporcie górnym,
 • budowa dwóch pomostów w awanporcie górnym.
 • demontaż istniejących mechanizmów napędowych segmentu na głowie górnej i zastąpienie ich mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi i modernizacja łożyskowania segmentu,
 • demontaż istniejących mechanizmów napędowych zasuwy na głowie dolnej i zastąpienie ich mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • regeneracja powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • wykonanie i montaż zasuwy śluzowania oszczędnościowego z napędem hydraulicznym,
 • wykonanie zamknięcia remontowego kanału śluzowania oszczędnościowego,
 • wykonanie i montaż zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących oraz wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • oświetlenie zewnętrzne z energooszczędnymi oprawami LED,
 • semafory sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z lampami LED,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody awanportach,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonów,
 • system zliczania jednostek pływających,
 • instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych i odgromowa w budynku głównym śluzy (sterowni) i w maszynowniach na głowach górnych,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

Znaczącą część robót wykonano w ramach I Fazy projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, finansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Realizacja zakresu prac jest kontynuowana w II Fazie wyżej wymienionego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko