EZ / IRP - TKG - 370- 20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:


„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-119-196838 dnia 23.06.12r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązującą wersją kosztorysów jest wersja PDF.

Odpowiedz :

Obowiązującą wersją jest wersja PDF.

Wersja edytowalna (.xls) została dodana celem ułatwienia przygotowania oferty.