banerek

Wody Polskie przejmują dokumentację przebudowy Polderu Żelazna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 15 lutego 2019 r. przejęło z rąk dotychczasowego inwestora – Marszałka Województwa Opolskiego dokumentację projektowo-techniczną przebudowy polderu Żelazna. Za sprawą tego kroku realizacja inwestycji nadzwyczaj ważnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Opola zmierza ku wkroczeniu w zasadniczą fazę.

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia, wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych były dotąd własnością Marszałka Województwa Opolskiego. Wody Polskie poczyniły szereg czynności poprzedzonych czasochłonnym procedowaniem porozumień o przekazanie dokumentacji wraz z dotacją pozyskaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz aneksu na dofinansowanie inwestycji z Urzędem Miasta Opola, który w pierwotnym montażu finansowym zapewnił tzw. wkład własny przedsięwzięcia. Pomimo, iż Urząd Miasta Opola do chwili obecnej nie podjął decyzji o przekazaniu środków wkładu własnego na rzecz inwestycji, którą realizować będą Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przejął dokumentację projektową z rąk Członka Zarządu Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego.

W najbliższym czasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamierza zawrzeć niezbędną umowę z Instytucją Wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, mocą której to właśnie Wody Polskie staną się beneficjentem środków projektu. Jednocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oczekuje na przekazanie wkładu własnego przez stronę samorządową – Urząd Miasta Opola. Po dopełnieniu formalności i zapewnieniu finansowania dla inwestycji Wody Polskie przystąpią niezwłocznie do procesu realizacji.

Zarys przedsięwzięcia, realizowanego przez PGW Wody Polskie: Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, wybudowanym przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry. Zabezpieczy teren specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszary zamieszkałe przy ul. Partyzanckiej oraz teren obwodnicy północnej miasta Opola. Polder będzie oddziaływał pozytywnie na wieś Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, Elektrownię Opole a także obszary położone poniżej. Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na pełną kontrolę sterowania przepływem w sytuacji wezbrania.

 

Koszt tej priorytetowej dla Wód Polskich na Opolszczyźnie inwestycji to blisko 110 mln złotych.

Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, iż koszt inwestycji zwraca się aż 7-krotnie podczas pierwszej powodzi.

Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 110 mln zł, z czego 79 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast 31,2 mln zł stanowi wkład własny potrzebny do budowy polderu Żelazna - środki Miasta Opole (na mocy Uchwały Rady Miasta z 31 sierpnia 2017r.).