banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.gliwice.rzgw.gov.pl

 

 

Gliwice: Polder Buków. Remont budowli wpustowo - upustowej polderu polegający na modernizacji mechanizmów wyciągowych klap jazu i odnowieniu ochrony antykorozyjnej elementów stalowych jazu. Realizacja zaleceń z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

 

Numer ogłoszenia: 112234 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Polder Buków. Remont budowli wpustowo - upustowej polderu polegający na modernizacji mechanizmów wyciągowych klap jazu i odnowieniu ochrony antykorozyjnej elementów stalowych jazu. Realizacja zaleceń z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa konstrukcji i rodzaju napędów zamknięć oraz wykonanie nowych powłok antykorozyjnych (malarskich) na elementach metalowych budowli wpustowo-upustowej polderu Buków. Celem modernizacji mechanizmów napędowych jest dostosowanie obecnie stosowanych urządzeń do potrzeb związanych z zapewnieniem właściwej eksploatacji w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej a także wyeliminowanie występujących w nich usterek. Niezbędne jest, zatem doprowadzenie do jazu linii kablowej niskiego napięcia, zasilającej napędy elektromechaniczne, w które należy wyposażyć wszystkie zasuwy. Zakres robót można podzielić na część elektryczną i mechaniczną. Część elektryczna obejmuje budowę linii kablowej niskiego napięcia, szaf zasilająco sterowniczych do napędów elektrycznych wraz z ich montażem. Zasilanie podstawowe wykonane będzie z instalacji wewnętrznej Inwestora, linią kablową z istniejącej szafy kablowej na terenie Siedziby Nadzoru Wodnego dla obsługi eksploatacyjnej polderu Buków. Do zasilania rezerwowego przewidziany jest agregat prądotwórczy o minimalnej mocy dostosowanej do jednoczesnego zasilania dwóch napędów. Podłączenie agregatu zrealizowane będzie za pośrednictwem gniazda wtykowego 32A/400V. Od szafy kablowo-sieciowej do szaf sterowniczych napędów kable układać w rurach stalowych na konstrukcjach wsporczych segmentów jazu. Do sterowania napędami zaprojektowano 3 szafy zasilająco-sterownicze . Każda z szaf będzie zasilać i sterować parą napędów na sąsiadujących ze sobą segmentach jazu. Dla elementów przewodzących obcych (elementy konstrukcyjne jazu), obudowy szaf i zacisk PE w szafach należy wykonać połączenia wyrównawcze a od strony linii zasilającej należy wykonać uziom taśmowo-prętowy i połączyć go z metalową konstrukcją jazu za pośrednictwem złącza kontrolnego. Część mechaniczna obejmuje przebudowę istniejących mechanizmów napędowych z montażem motoreduktorów walcowych osiowych Cb3333 (6 kpl.). Zabudowa motoreduktorów nie będzie wykluczała stosowanych obecnie napędów urządzeniem przenośnym ALKITRONIC oraz napędu ręcznego - korbą. Aby dostosować istniejące na obiekcie urządzenia napędowe zasuw do montażu motoreduktorów (napędów elektromechanicznych) konieczne jest dodatkowo wykonanie następujących elementów: - konstrukcji wsporczej nowego napędu, podstawy motoreduktora, kół łańcuchowych, osłony motoreduktora, osłony napędu ręcznego, przesunięcia napędu ręcznego, ograniczenia dostępu do szaf sterowniczych w postaci barierek i zamykanych furtek. Pomiędzy zespołem napędu ręcznego (również urządzeniem ALKITRONIC), a napędem za pomocą motoreduktora np.: Cb3333, wprowadza się dodatkowe przełożenie i=1,5 za pomocą zespołu kół łańcuchowych. Z uwagi na zły stan istniejącej ochrony antykorozyjnej konieczne jest wykonanie nowych powłok malarskich na elementach metalowych budowli wpustowo-upustowej Polderu Buków w skład których wchodzą zasuwy jazu wraz z ich konstrukcją podwieszenia oraz mechanizmami napędowymi i balustradami ochronnymi wokół całej budowli. Zakłada się oczyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich stalowych elementów konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2 (wg ISO 8501-01). Na balustradach ochronnych planuje się wykonanie podkładu farbą chlorokauczukową podkładową i dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi. Konstrukcje stalowe zasuw jazu należy po oczyszczeniu i odtłuszczeniu pokryć podkładem epoksydowym o grubości min. 100µm, następnie warstwą emalii epoksydowej o grubości min. 100µm, i warstwą emalii poliuretanowej nawierzchniowej o grubości min. 50µm. Należy zachować istniejącą kolorystykę elementów stalowych budowli tzn. balustrady w kolorze RAL 5005, natomiast konstrukcja zasuw w kolorze RAL 7047. Zakładane jest również uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej konstrukcji betonowej budowli taśmą wodoszczelną np. f-my SIKA (sikadur-combiflex). W ramach robót należy przewidzieć wykonanie odpowiednich rusztowań koniecznych do wykonania przewidzianych robót zgodnych z zasadami BHP. Przewiduje się również konieczność odmulenia niecek wypadowych budowli oraz wymianę oznaczeń łaty wodowskazowej. Zakres robót został określony w przedmiarze robót..

 

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące zł) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej: - jedno porównywalne do przedmiotu zamówienia zadanie obejmujące swoim zakresem montaż zespołów napędowych i wykonanie instalacji zasilająco - sterującej na wartość co najmniej 140 000 zł (brutto). Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 IDW, wg zasady: spełnia - nie spełnia.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami w branży budowlanej; - posiadającą uprawnienia budowlane jedne z poniżej wymienionych, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami), oraz § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r nr 8 poz. 38) lub § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. nr 96 poz. 8 17) lub § 17 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. nr 83 poz. 578). - posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu realizacją co najmniej jednego obiektu o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia - w ciągu ostatnich pięciu lat. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 IDW, wg zasady: spełnia - nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 2) Wymuszonej zmiany zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji zadania, nie dającej się przewidzieć na etapie zawierania umowy, uznanej za zasadną przez Zamawiającego.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2 Wydział Zamówień Publicznych - pok. 210.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2 sekretariat - pok. 207.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.