banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 23.03.2017  r.

EZ /JRP-370-1/17
Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
- ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert.

Zmiana polega na uzupełnieniu dokumentacji o rysunek pn. „Rys 13 - drabinka studnia kablowa” w miejscu:

-SIWZ Cz. III OPZ (1-17),
->III. Projekt Wykonawczy,
->III.8.Projekt zagosp. terenu i sieci zewn.,
->III.8.6. Kanały i studnie kablowe.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej rysunek w pliku:
„Rys 13 drabinka studnia kablowa.pdf”

Załącznik:

- Rys 13 drabinka studnia kablowa


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Niniejszym, przesuwa się:
- termin składania ofert z dnia 27.03.2017 r. na dzień  05.04.2017 r.  do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 27.03.2017 r.  na dzień  05.04.2017 r.  do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert z dnia 27.03.2017 r.  na dzień  05.04.2017 r.  do godz. 10:30


W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, iż wyjaśnienia do SIWZ dot. przedmiotowego postępowania z dnia 13.02.2017 r. i 20.03.2017 r. Zamawiający dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.