banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


 

Gliwice, dnia 04.07.2017  r.

EZ / NZP-370-6 /17
                
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn..: "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska
i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420, tj.
na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi"  .
-  ogłoszonego w Dz.U.U.E.  nr 2017/S 107-214428 z dnia 07.06.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

Zamawiający w dokumentacji projektowej zastosował faszynę leśną czy dopuszcza się zastosowanie faszyny wiklinowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania faszyny wiklinowej. Do zabudowy należy zastosować wyłącznie faszynę leśną zgodnie z projektem.

Pytanie 2 :

W przedmiarze robót Zamawiający zawarł roboty umocnieniowe przy moście - brak odniesienia w projekcie, brak rysunków - prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedkłada rysunek ubezpieczenia pod mostem w km 51+824 – 51+857 drogi S1 - załącznik nr 1 do niniejszego pisma.Załączniki:
1. Umocnienie brzegów na odcinku pod mostem drogi S1.