banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice,  13.07.2011r.

EZ/ BWP -370 - 1 / 11/   

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                              

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na: Kontrakt A1-2 „Usługi Archeologiczne”, nr postępowania NCB 01/EZ/BWP-370-1/2011:

I)  Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Konsorcjum:

-     Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105
-     Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
-     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
Cena ofertowa: 631 560,75 euro.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą  nie podlegającą odrzuceniu, jest więc ofertą najkorzystniejszą.

II)  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1 - Konsorcjum:
-     Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105
-     Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
-     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1

Cena ofertowa: 631 560,75 euro (kryterium oceny – cena 100%)

Oferta nr 2 - Konsorcjum:
-     AKME – Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.
50-056  Wrocław, ul. Wierzbowa 3
-     Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ Sp. z o.o.
61-612 Poznań,  ul. Rubież 46
-     Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1

Cena ofertowa: 581 504,50 euro – oferta odrzucona 


Oferta nr 3 - Konsorcjum:
-     Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
61-612 Poznań,  ul. Rubież 46
-     Fundacja Archeologiczna 
65-954 Zielona Góra,  ul. Ceramiczna 2
-     Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Alina Jaszewska
65-954 Zielona Góra,  ul. Ceramiczna 2

Cena ofertowa: 945 635,50  euro – oferta odrzucona
Rozdzielnik: 

1)    strona internetowa RZGW G-ce
2)    tablica ogłoszeń
3)    EZ  - a/a