banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  17.05.2012 r.

EZ/ ZD/ZG-370- 4/12/                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na usługę: „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Przemszy - Część II” została wybrana oferta  nr 1, złożona przez:
Konsorcjum:
1)        Lider Konsorcjum:
Integrated  Management Services Sp. z o.o.
ul. K.Ujejskiego 4/3, 51-141 Wrocław
2)         Członek Konsorcjum:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej– Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
za cena ofertowa brutto – 277 980,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawiera najniższą cenę i przy kryterium 100% cena uzyskała najwyższą liczbę punktów,   jest więc ofertą najkorzystniejszą.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: Konsorcjum:

1)      Lider Konsorcjum
Integrated  Management Services Sp. z o.o.
Ul. K.Ujejskiego 4/3, 51-141 Wrocław
2)    Członek Konsorcjum
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,Oddział we Wrocławiu
Ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
Cena ofertowa brutto – 277 980,00 zł
Liczba przyznanych punktów – 100  pkt

Oferta nr 2:

MGGP S.A.
Ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
Cena ofertowa brutto – 602 700,00 zł
Liczba przyznanych punktów - 46,12 pkt

Informujemy, że na podstawie art. 94 ust.1 pkt.1 ustawy, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.