banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa zamówienia:

Roboty utrzymaniowe przeprawy wodnej rzeki Odry Przewóz – Dziergowice km. 73+300.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych przeprawy wodnej na rzece Odrze w km 73+300 oraz bezpośrednio przyległej do niej strefy przyobiektowej.

W ramach przedmiotowego zadania zakłada się wykonanie następujących prac:

- wykoszenie i wygrabienie porostów trawiastych;

- wycinkę zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince;

- oczyszczenie powierzchni obrukowanych z namułów zadarnionych;

- usunięcie namułów, odkładów rumoszu i odpadów stałych z zjazdów, z wywozem materiału poza rejon prac i zagospodarowaniem odpadów;

- uzupełnienie ubytków kamienia w umocnieniach narzutowych strefy przyobiektowej.

III. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym który stanowi załącznik* do zaproszenia do składania ofert. Dodatkowo oferent jest zobowiązany do ujęcia w ofercie, kosztu zagospodarowania odpadów w ilości 73m3.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych obejmujących wszystkie składniki tej ceny tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. Jednocześnie kosztorys ma zawierać zestawienia wartościowo ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, wielkości zastosowanych narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz stawkę podatku VAT. Kosztorys sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót. Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana i opieczętowana. Prosimy o określenie ceny netto i brutto.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 12. grudnia. 2017r.

VI. Osoby do kontaktu z oferentem:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

• Janusz Majewski, tel. 32/7774930;

VII. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44–100 Gliwice (osobiście, listownie, faxem nr 32/777 49 99; lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin złożenia oferty: do 21.11.2017r. godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.