banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
„Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy artykułów biurowych i drobnego sprzętu według odrębnych zamówień składanych na podstawie zgłaszanych bieżących potrzeb: artykuły papiernicze, artykuły piśmienne i różne materiały biurowe – Zarząd Zlewni w Opolu”

I.    Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Zarządu Zlewni w Opolu określonych szczegółowo w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Ilości wykazane w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie.
3.    Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.
4.    Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na podstawie jego pisemnego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość, przesłanego Wykonawcy pocztą, faxem, lub drogą elektroniczną.
5.    Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poszczególne części zamówienia w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6.    Oferowane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
7.    Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: Zarządu Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole (wraz
z wniesieniem).

II.    Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III.    Kryterium wyboru oferty: cena – 100% (najniższa cena)

IV.    Forma złożenia oferty:
Ofertę – wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 44-100 Gliwice ul. Sienkiewicza 2 w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście, listownie) z dopiskiem na kopercie:
Oferta na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych - Zarząd Zlewni w Opolu  GL.ROO.281.3.4.2018.KD”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.