banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE
                                           Nr sprawy GL.ZPT.1.240.3.2018.BRZ
1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach.
W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
„Zakup drabin z koszami ochronnymi do szybów grawitacyjnych i wylotów pomp przepompowni wraz z ich transportem do miejscowości Turze  i Ciechowice”
2. Termin realizacji zamówienia:
Data zakończenia: 28.09.2018 r.
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Michał Janocha tel. 32 231 64 31 wew. 33
Bogdan Rzeźnicki tel. 32 415 46  71 wew. 35
4. Kryteria wyboru ofert: Cena 100%
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: zakup drabin z koszami ochronnymi ze stali ocynkowanej o wysokościach:
- 2 szt. drabin o wysokościach 7,6 m
- 3 szt. drabin o wysokościach 7,0 m
- 3 szt. drabin o wysokościach 7,2 m

Rozstaw obręczy kosza 80cm, średnica kosza 70cm, szczeble antypoślizgowe, szerokość drabiny 50cm.

Parametry jakie muszą spełniać drabiny określa Załącznik Nr 4

Wraz z ich transportem do miejscowości Turze i Ciechowice województwie śląskim. Drabiny będą montowane w szybach przepompowni wałowych, siłami własnymi.
6. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego -  Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela  Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.
8. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy GL.ZPT.1.240.3.2018.BRZ”
Kompletna oferta musi zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2018 roku, do godziny 12.00,
w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) tj.  Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice, osobiście, drogą pocztową lub kurierem. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 – wzór umowy
- Załącznik Nr 3 – zdjęcia dotychczasowych drabin
- Załącznik Nr 4 – parametry drabin