banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Gliwice, dnia 29.03.2011 r.
EZ/BWP-370-1/11

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego NCB 01/EZ/BWP – 370 – 1/11
na „Usługi Archeologiczne” – nr ogłoszenia: 2011/S 5-006863,

 

którego przedmiotem jest:
•    wykonanie badań archeologicznych wyprzedzających na terenie 17 udokumentowanych stanowisk archeologicznych wraz z innymi niezbędnymi dla wykonania badań robotami i usługami, w tym robotami ziemnymi;
•    nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót budowlanych w ramach kontraktu A1-1 „Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz” ICB nr: 01;
•    badania archeologiczne ratunkowe w trakcie prowadzenia robót budowlanych w ramach kontraktu A1-1 „Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz” ICB nr: 01;
•    sporządzenie dokumentacji badań archeologicznych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, w tym opracowanie wyników badań archeologicznych oraz wydanie publikacji naukowej dotyczącej tych badań.

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia wykonawców uczestniczących w  postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia, że zostało wniesione  odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którego kopię przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie wzywamy wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.


Załącznik:

 


Kopię odwołania do przetargu na  Usługi archeologiczne  (1-11) można pobrać z serwera FTP.