banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Gliwice: Wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w obszarze projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
Numer ogłoszenia: 238067 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w obszarze projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych w zakresie: Wykonania operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych objętych zakresem budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, stanowiących podstawę do uzgodnienia odszkodowania w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) lub stanowiących podstawę do określenia ceny dla zawarcia umowy sprzedaży w trybie art. 22 ust. 2 lub art. 23 ust.2. wyżej cytowanej ustawy. Obejmujące : 1) Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych (możliwy składnik roślinny drzewa lub krzewy) w ilości - 500 sztuk. 2) Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, - wycena obejmuje w szczególności wszelkie nieruchomości zabudowane, w tym zabudowania mieszkalne, gospodarcze i inne obiekty oraz urządzenia budowlane w ilości - 40 sztuk. Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi. Na nieruchomość może składać się jedna lub więcej działek ewidencyjnych . Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wskazane przez Zamawiającego do wyceny, i wykonane operaty szacunkowe. Lokalizacja : Zbiornik Racibórz Dolny ,powiat Racibórz i Wodzisław Śląski Gmina :Racibórz ,Lubomia ,Krzyżanowice, Kornowac. Wartość nieruchomości stanowiących podstawę do uzgodnienia odszkodowania w trybie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych należy określić wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny przez Wojewodę Śląskiego zgodnie z treścią art.21 ust.1 wyżej powołanej ustawy. A) Każdy operat winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. m. innymi: - ustawą z dnia 8 lipca 2010r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr.143, poz.963) - ustawą - Kodeks cywilny, - ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U z 2004r., Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi rzeczoznawcę majątkowego zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych tj. rzetelnie, uczciwie, ze szczególną starannością, bezstronnością i zachowaniem tajemnicy zawodowej oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach zawodowych dotyczących wyceny nieruchomości. i zawierać miedzy innymi: - szczegółowy opis nieruchomości, a w tym opis gruntu i poszczególnych elementów nieruchomości , - określenie stanu prawnego nieruchomości, - określenie wartości nieruchomości z uwzględnieniem wartości praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego) oraz wartość ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, - wyceny szacunkowych wartości rynkowych poszczególnych elementów nieruchomości, gruntu i składnika roślinnego, - zbiorcze zestawienie wyliczonych elementów. B) Operaty należy sporządzić w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w odpowiednim formacie powszechnie dostępnym np. Word . C) Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie objętym zamówieniem. D) W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić sporządzenie potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, w trybie art. 156 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla każdego operatu szacunkowego. E) W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić obowiązek uczestnictwa w spotkaniach w terenie z udziałem właścicieli nieruchomości, rozprawach itp. oraz udzielania stosownych wyjaśnień do treści operatu szacunkowego w terminie do 7 dni od przesłania zapytania przez Zamawiającego. F) Wykonawca zapewnia samodzielne osobiste wykonywanie czynności opisu i oceny stanu nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1, 70.33.21.00-8, 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 7 000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł (netto) każde odpowiadające swym zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za prace odpowiadające swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć wykonywanie czynności zawodowych rzeczoznawstwa majątkowego. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów zawartych w ofercie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej czterema osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, którzy będą wykonywali prace, z których każdy wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu w ostatnich 3-ch latach co najmniej 50 wycen nieruchomości. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów zawartych w ofercie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli wykonawcy - wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, będą polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - przy czym w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. 2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1)zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 2)zmian danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 3)zakres rzeczowy umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, 4)zmiany osoby wykonującej przedmiot zamówienia (rzeczoznawca) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub innych uzasadnionych okoliczności, 5)w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. 6) Zmiany ustawowej procentowej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych pok. 210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, sekretariat. pok. 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.