banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                  
Ogłoszenie o naborze:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji – w Jednostce realizującej Projekt (JRP6): „Modernizacja śluż odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku RZGW Gliwice – przystosowanie do klasy drogi wodnej – etap „II” obejmujący Śluzy Nowa Wieś i Sławęcice.

 

Data ogłoszenia:   09.07.2018.

Wymiar etatu: 1,00

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 oraz teren woj. Śląskiego i opolskiego.
WARUNKI PRACY:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
zadania realizowane w siedzibie Biura oraz na terenie budowy modernizacji, współpraca z jednostkami zewnętrznymi – praca pod presją czasu, obsługa  innych urządzeń biurowych, , poruszanie się po budynku - brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich,

ZAKRES ZADAŃ:

 • współpraca z Wykonawcą robót Projektu,
 • nadzorowanie pod kątem technicznym realizacji Projektu,
 • nadzorowanie realizacji wykonywanych zadań zgodnie z dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • kontrola wymaganej normami jakości wykonywanych prac,
 • współpraca z inżynierem Projektu,
 • koordynowanie i kontrola działania pracy inżyniera Projektu oraz dokonywanie wpisów do Dziennika Inwestorskiego na budowie,
 • kontrola wymaganej obecności członków zespołu Inżyniera Projektu,
 • ocena działalności Wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego realizowanego przez Inżyniera Projektu w tym kontrola jakości oraz zgodności wykonanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zasad i wymagań specyfikacji technicznych  jak również pozwoleń  - budowlanych i wodnoprawnych, decyzji środowiskowej. Ocena  przestrzegania przepisów BHP oraz p.poż na budowie,
 • raportowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych na budowie, w tym  także dotyczących obmiarowania i rozliczeń wykonanych robót.
 • udział w odbiorach technicznych wykonanych elementów , częściowych i końcowych a także    w przeglądach gwarancyjnych jako przedstawiciel Zamawiającego.
 • kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowań i  odebranych pod względem technicznym robót oraz udział w sporządzaniu planów rzeczowo – finansowych  dotyczących fakturowań w oparciu o dokumenty Inżyniera Projektu.
 • udział w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz przygotowywanie korespondencji w sprawach postępu , koordynacji i rozliczeń robót,
 • współpraca w rozruchu urządzeń oraz systemów na obiektach nap. Dot. monitoring sterowania i przekazu danych o stanie wód przed odbiorem częściowym lub końcowym oraz udział w odbiorze dokumentacji powykonawczej,
 • opracowanie i uzyskanie potrzebnych do realizacji projektu dodatkowych  decyzji uzgodnień i pozwoleń,
 • nadzór nad przygotowaniem i weryfikacja dokumentów do  Świadectw Płatności i innych dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowanie informacji w zakresie w/w spraw i składanie ich do właściwych komórek  organizacyjnych JRP  i innych w RZGW Gliwice,
 • udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych Projektu,
 • współudział w przekazaniu inwestycji do eksploatacji.
 • Współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowo – majątkowych ( w tym OT) odbiorach budowli lub  inwestycji,
 • udział w przeglądach gwarancyjnych inwestycji.
 • Zastępowanie kierownika JRP w przypadku jego nieobecności

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne,
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej.
 • Doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu robót.
 • Znajomość kosztorysowania i rozliczania robót budowy , znajomość prawa budowlanego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Biegła obsługa programu EXCEL.
 • Dobra znajomość obsługi komputera pakiet (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, skrupulatność, dyspozycyjność  systematyczność.
 • Odporność na stres, asertywność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
•    Dokumenty należy złożyć do:    16.07.2018
•    Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
( I piętro, pokój nr 207 ),

 

Wymagane dokumenty  należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie na w/w adres urzędu, z dopiskiem: ”Zespół ds. pracowniczych” nabór na stanowisko  GL. JRP VI .2.2018.

Inne informacje:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 327774922, lub 327774921,
 • Aplikacje nie odebrane w terminie 30 dni po zakończeniu  rekrutacji podlegają archiwizacji do trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru istnieje możliwość odbioru przedmiotowych dokumentów, po upływie tego terminu dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Podkategorie

The latest news from the Joomla! Team