banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
Zakres projektu:
Projekt obejmuje trzy oddzielne przedsięwzięcia na stopniach wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń. Podobnie jak w etapie I każde z przedsięwzięć zakłada wymianę zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł. Wybudowane zostaną przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych,  zaś przebudowie ulegną kładki nad jazem, sterownie jazowe, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów, drogi i place dojazdowe oraz infrastruktura energetyczna. Obiekty wyposażone zostaną również w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli.
Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-25/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 140 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w czerwcu 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”.
Projekt: Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących.
Zakres projektu:
Rozbiórka istniejącego jazu kozłowo-iglicowego i budowę nowego jazu klapowego o napedzie hydraulicznym z przepławką dla ryb. Przebudowa małej śluzy, na śluzę o szerokości 12 m i długości 190 m i głębokości na progach minimum 3,5 m, z podziałem komory głową pośrednią na dwie części (135 m i 55m). Modernizacja istniejącej śluzy pociągowej obejmująca: remowacje lub rozbiórki i odtworzenie powierzchni betonowych i ceglanych okładzin komóry, peronów i głów, zabezpieczenia antykorozyjne, konserwacja napędów, wrót, a także zmiana systemu sterowania i zasilania energetycznego śluzy. System hydrauliczny do przerzutu wód pomiedzy sąsiadującymi śluzami. Przebudowa tam rozdzielczych pomiędzy śluzami i jazem od strony górnej i dolnej wody, przebudowa awanportów. Regulacja i ubezpieczenie brzegów. Korekta brzegu prawego od WG i WD poniżej głowy dolnej. Budowanowego budynku sterowni, budowa nabrzeża przeładunkowego. Obiekty komunikacyjne takie jak drogi, kładka nad śluzami i jazem.
Pre-umowa
Dla projektu „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-28/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 135 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w maju 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”.

Projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I
Zakres projektu:
Przebudowa trzech jazów sektorowych (w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach) na jazy klapowe z napędem hydraulicznym wraz z przebudową obiektów towarzyszących (sterownie i maszynownie jazowe, przepławki dla ryb, kładki komunikacyjne, tamy rozdzielcze, nabrzeża przeładunkowe, umocnienia brzegowe, poszury jazowe, obiekty energetyczne oraz drogi dojazdowe).
Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-24/16-00_P.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu w dniu 28.07.2017 r. podpisana została z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowa o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0005/16-00 dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”. W dniu 23.03.2018 r. podpisano aneks nr POIS.03.02.00-00-0005/16-01 do UoD, natomiast 18.05.2018 r. podpisano aneks nr POIS.03.02.00-00-0005/16-02 do UoD.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 109 762 415,41 PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) – 98 081 623,66 PLN.

Projekt: Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej
Zakres projektu:
Zakres projektu obejmuje przebudowę lub budowę łącznie sześciu śluz na stopniach wodnych Januszkowice, Krapkowice, Opole oraz obiektów towarzyszących takich jak języki rozdzielcze, schody skarpowe, sterówki, sygnalizacja żeglugowa, oświetlenie, pachoły cumownicze, postojowiska dla łodzi roboczych i obiektów oczekujących w kolejce do śluzowania, awanporty oraz zagospodarowanie terenu, a w Krapkowicach dodatkowo przepust syfonowy, nasyp drogowy i mosty nad głowami dolnymi śluz.
    Przebudowy śluz będą polegały na zmianie ich parametrów i wymianie wszystkich elementów mechanicznych (instalacji odwadniania i nawadniania śluzy, wrota, siłowniki) oraz elektrycznych wraz z włączeniem tych urządzeń w system automatycznego sterowania.
    Po zrealizowanych budowach i przebudowach objętych projektem na każdym z przedmiotowych stopni wodnych będą znajdowały się dwie sprawne i nowoczesne śluzy, jedna o wymiarach 190/12m oraz druga o wymiarach 187/9,6m.

Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-27/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 185 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w maju 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 21.08.2018 r. wprowadza ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach.
Zawężenie toru wodnego wynika z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach na zlecenie miasta Pyskowice.
Prosimy o stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania zawężonym odcinkiem Kanału Gliwickiego.