Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 31.07.2012r.
EZ/ JRP - TKG -370- 17/12/

Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku  będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” została wybrana oferta nr „1”,  złożona przez Firmę:

NAVIMOR – INVEST  S.A.
80-266  Gdańsk
Ul. Grunwaldzka  212

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu  oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.    NAVIMOR – INVEST  S.A,
80-266  Gdańsk
Ul. Grunwaldzka  212

Cena ofertowa:    34 112 139,69  zł
Liczba przyznanych punktów -  100  pkt  (przy kryterium: cena 100%)

2.    HYDROBUDOWA  GDAŃSK  S.A.
80-264 Gdańsk
Ul. Grunwaldzka 135

Cena ofertowa:    51 140 507,20 po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek                                 rachunkowych -  50 223 715,01 zł
Liczba przyznanych punktów – 67,92  pkt

3.    SKANSKA  S.A.
01-518  Warszawa
Ul.  Gen.J.Zajączka 9

Cena ofertowa:    43 896 791,47  zł
Liczba przyznanych punktów   77,71  pktJednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w  art. 94 ust. 1pkt.1),  oraz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 169 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp.
Rozdzielnik:

1)    NAVIMOR – INVEST  S.A,
80-266  Gdańsk
Ul. Grunwaldzka  212                    fax: 58 / 768-50-07

2)    HYDROBUDOWA  GDAŃSK  S.A.
80-264 Gdańsk
Ul. Grunwaldzka 135                    fax:  58 / 341–56-30

3)    SKANSKA  S.A.
01-518  Warszawa
Ul.  Gen. J. Zajączka 9                 fax: 22 / 560-83-66

4)    strona internetowa RZGW Gliwice

5)    tablica ogłoszeń RZGW Gliwice

6)    JRP-TKG –  w miejscu

7)    EZ  - a/a