Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ JRP - TKG -370- 16 /12/

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnica w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku  będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” została wybrana oferta nr „4”,  złożona przez Firmę:
SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa
Ul. Gen. J.Zajączka 9

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.


W niniejszym postępowaniu  oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.    NAVIMOR – INVEST  S.A.
80-266  Gdańsk,  ul. Grunwaldzka  212
Cena ofertowa:        22 534 904,08  zł
Liczba przyznanych punktów -  95,69  pkt  (przy kryterium: cena 100%)

2.  BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW Spółka  z o.o.
66-626  DYCHÓW 6a
Cena ofertowa:      22 461 106,08  zł
po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek   rachunkowych 22 809 259,70 zł
Liczba przyznanych punktów  - 94,54  pkt

3.  HYDROBUDOWA  GDAŃSK  S.A.
80-264 Gdańsk,  ul. Grunwaldzka 135
Cena ofertowa:    23 992 340,06 zł
po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek   rachunkowych 23 998 244,06 zł
Liczba przyznanych punktów -  89,85  pkt 
4.   SKANSKA  S.A.
01-518  Warszawa,  ul.  Gen.J.Zajączka 9
Cena ofertowa:    21 557 949,30
po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek   rachunkowych 21 564 192,78 zł
Liczba przyznanych punktów -  100  pkt

 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, ani nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w  art. 94 ust. 1pkt.1),  lecz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 169 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp.


Rozdzielnik:

1)    „ NAVIMOR – INVEST”  S.A.             fax: 58 / 768-50-07
80-266  Gdańsk
Ul. Grunwaldzka  212           

2)    BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA
DYCHÓW   Spółka  z o.o.                fax: 68 / 391-03-02
66-626  DYCHÓW 6a

3)    „HYDROBUDOWA  GDAŃSK”  S.A.     fax: 58 / 341-56-30
80-264 Gdańsk
Ul. Grunwaldzka 135

4)    „ SKANSKA”  S.A.                            fax: 22 / 560-83-66
01-518  Warszawa
Ul.  Gen.J.Zajączka 9


5)    strona internetowa RZGW Gliwice

6)    tablica ogłoszeń RZGW Gliwice

7)    JRP-TKG –  w miejscu

8)    EZ  - a/a