Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 06.07.2012 r.


EZ / IRP - TKG - 370- 16/12


Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnicy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-100-166142 dn.26.05.12r.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie:

1. Prosimy o sprostowanie błędnego zapisu dotyczącego wymaganych ubezpieczeń. W naszej opinii ubezpieczenie w rozumieniu paragrafu 18 punktu 1.1) wzoru umowy i w rozumieniu punktu 20.6.d SIWZ zostało błędnie zdefiniowane jako OC kontraktowe. Zakres odpowiedzialności objęty ubezpieczeniem jednoznacznie wymusza zastosowanie polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanych tzw. CAR (Construction All Risk). Ponadto nie jest możliwe ubezpieczenie w ramach odpowiedzialności cywilnej kontraktowej robót od szkód wynikających z tytułu ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedz 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 18 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy – zapis dotyczący wymaganych ubezpieczeń typu „all risk” obejmuje wszelkie ryzyka.

Kopia:

JRP-TKG

EZ – a/a