banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwa członkowskie UE powinny zwiększyć starania na rzecz dobrej jakości wody.

22 marca, w Światowym Dniu Wody, Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport na temat skuteczności państw członkowskich Unii Europejskiej we wdrażaniu RDW. Raport formułuje też zalecenia dotyczące kolejnego ważnego etapu wdrażania RDW – opracowania planów zagospodarowania dorzeczy, które mają być gotowe do grudnia 2009 roku.

Wyniki z poszczególnych krajów są zróżnicowane, ale wszystkie państwa członkowskie muszą zintensyfikować starania dla osiągnięcia celu RDW, jakim jest osiągnięcie do roku 2015 wysokiego poziomu jakości we wszystkich wodach w Unii Europejskiej. Komisja Europejska wyraziła jednak przekonanie, że osiągnięcie celu RDW do roku 2015 jest możliwe.

W dniu 18 tycznia 2006 roku, Komisja Eropejska (KE) przyjęła propozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim.

W RDW nie został wyznaczony cel dotyczący zapobiegania powodziom, chronieniu przed nimi oraz łagodzeniu ich skutków. Proponowana dyrektywa w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim ma na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego i zarządzanie tym zjawiskiem. Włączenie tego wniosku w ramy RDW umożliwi uproszczenie procedur organizacyjnych i administracyjnych, ponieważ uwzględnia on obowiązujący podział na obszary dorzeczy zgodnie z zapisami RDW. Oznacza to, że wszelkie działania w celu przeciwdziałania i zminimalizowania zagrożenia powodziowego powinny być elementem planów gospodarowania wodami dorzecza dla poszczególnych rzek, a także że w obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z tymi samymi organami, które przejmą te obowiązki. Ponadto, synchronizacja harmonogramów przewidzianych w nowym wniosku z harmonogramami wdrażania ustanowionymi uprzednio w RDW pozwoli na zwiększenie skuteczności działań. W proponowanej dyrektywie podkreśla się potrzebę koordynacji wszelkich działań podejmowanych w ramach polityki wodnej z pozostałymi strategiami wspólnotowymi dla zapobiegania powodziom i minimalizowaniu ich skutków. Polityka w dziedzinie badań naukowych oraz polityka regionalna z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wspólnej polityki rolnej, przy zastosowaniu zasad oddzielenia płatności od produkcji oraz wzajemnej zgodności, tworzą pakiet działań, który pownien być skuteczniejszy, niż same tylko działania dotyczące obszarów wodnych.