banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gliwice.rzgw.gov.pl

Remont (przebudowa) stopnia wodnego rz. Bierawki w km 17+600 w m. Sierakowice wraz z remontem rzeki w km 17+400 - 17+750 - usuwanie szkód powodziowych


Numer ogłoszenia: 140451 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V     zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont (przebudowa) stopnia wodnego rz. Bierawki w km 17+600 w m. Sierakowice wraz z remontem rzeki w km 17+400 - 17+750 - usuwanie szkód powodziowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie w postaci przebudowy istniejącego stopnia rzeki Bierawki w km. 17+600 oraz remontu ubezpieczeń brzegowych w km. 17+400 - 17+750 ma na celu umożliwienie prawidłowego prowadzenia wód przy jednoczesnym spełnieniu szeregu wymagań środowiskowych. W tym celu planuje się przebudową istniejącego stopnia kaskadowego na bystrotok (rampę), który nie będzie już stanowił przeszkody w przemieszczaniu się organizmów wodnych. Projektowane rozwiązania zostały podzielone ze względu na technologiczną kolejność wykonywania robót. W zakres projektowanych rozwiązań wchodzi wykonanie: - robót przygotowawczych, w postaci wycinki drzew i krzewów wraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów; - robót towarzyszących, polegających na wykonaniu tymczasowych dróg technologicznych wraz z przepustem drogowym, grodzy w korycie rzeki na czas wykonywania robót i przegrody zatrzymującej substancje niebezpieczne; - przebudowy stopnia, w ramach której należy wykonać rozbiórkę istniejących elementów stopnia, zabicie ścianek szczelnych z brusów stalowych, wykonanie żelbetowej płyty dennej bystrotoku z wierzchnią warstwą w postaci narzutu kamiennego wtopionego w beton, montaż elementów habitatowych, elementów podpierających w postaci koszy siatkowo - kamiennych i palisad drewnianych jak również umocnień brzegowych na wysokości stopnia w postaci materaców siatkowo-kamiennych na geowłókninie; - robót remontowych w obrębie ubezpieczeń brzegowych poprzez zasypanie wyrw i profilowanie brzegów rzeki, wykonanie opasek faszynowych pomiędzy rzędami kołków, umocnienie skarp brzegowych narzutem kamiennym pasem szer. 1,50m; - robót wykończeniowych polegających na humusowaniu skarp wraz z obsiewem mieszanką traw, porządkowaniu terenu, remoncie wykorzystywanych dróg dojazdowych oraz wykonaniu powykonawczego pomiaru geodezyjnego. Zakres głównych robót obejmuje: - roboty pomiarowe 0,35km - wykoszenie porostów z skarp 3500,00m2 - ścinanie drzew 40,00szt - wykonanie dróg technologicznych 840,00m2 - wykonanie tymczasowego przepustu rurowego 5,00m - wykonanie nawierzchni tłuczniowych 1132,20m2 - grodze z worków z piaskiem 196,00m3 - wykopy 2492,04m3 - nasypy 2492,04m3 - ścianki szczelne z brusów stalowych 59,20m - elementy żelbetowe rampy (bystrotoku) 85,96m3 - wykonanie palisad drewnianych 247,25m - wykonanie opasek z kiszek faszynowych 641,00m - umocnienia geowłókniną 1853,82m2 - kosze i materace siatkowo-kamienne 132,80m3 - wykonanie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach 727,22m3 - humusowanie skarp z obsiewem 3080,80m2.

II.1.5)
V     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - do wysokości 60 000zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysiące zł). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1.1. IDW.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej: Dwóch zadań o charakterze budowy lub remontu obiektów regulacji wód, przy czym przynajmniej jedno z przedstawionych zadań musi dotyczyć remontu lub budowy bądź przebudowy obiektu piętrzącego typu stopień wodny, jaz lub też obiektu redukcji spadku podłużnego dna cieku. Wartość każdego z zadań nie może być mniejsza niż 1,0 mln zł (brutto). Jednocześnie w zakresie rzeczowym tych dwóch zadań łącznie muszą występować następujące roboty: 1. roboty ziemne / wykopy, nasypy/ o kubaturze - min. 2 400m3; 2. opaski z kiszek, palisady o łącznej długości - min. 800mb; 3. narzuty kamienne(luzem lub w siatkach) o kubaturze - min. 800m3; 4. ścianki szczelne o długości - min. 50mb; 5. elementy betonowe, żelbetowe o kubaturze - min. 50m3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 IDW, wg zasady: spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1.1. IDW.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami w branży budowlanej; 1) posiadającą uprawnienia budowlane jedne z poniżej wymienionych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej: inżynieria wodna lub melioracje wodne, nadane z mocy § 4, 6, 7, 9 Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1.09.1964r (Dz. Bud. Nr 17 z dnia 19.09.1964r); - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych obejmujących również ujęcia wód oraz budowle basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych lub melioracji wodnych, nadane mocą § 13 ust.1 pkt. 3 lit.d lub pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46); - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 290), oraz §5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r nr 8 poz. 38) lub § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. nr 96 poz. 8 17) lub § 17 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. nr 83 poz. 578). 2) posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu realizacją co najmniej dwóch obiektów o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia - w ciągu ostatnich pięciu lat. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 IDW, wg zasady: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1.1. IDW.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2) Zmiany terminu zakończenia robót spowodowanej nietypowymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe np. powódź, podwyższone poziomy wód przewyższające stan ostrzegawczy rzeki Bierawki dla wodowskazu Grabówka - 90cm, przy czym okres wydłużenia nie może przekraczać ilości dni w których warunki uniemożliwiały prowadzenie robót. 3) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 4) Wymuszonej zmiany zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji zadania, nie dającej się przewidzieć na etapie zawierania umowy, uznanej za zasadną przez Zamawiającego. 5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6) W przypadkach, o których mowa w pkt. 5) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy. 7) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie: wypowiedzenia, odstąpienia przez WFOŚiGW w Katowicach od umowy na dofinansowanie zadania, w ramach którego zawierana jest niniejsza Umowa, jak również w razie nieprzekazania środków finansowych przez WFOŚiGW w Katowicach na realizację niniejszej umowy. W tym przypadku stosuje się postanowienia pkt. 6).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 - Wydział Zamówień Publicznych - pok. 210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 12:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 - sekretariat - pok. 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.